I denna promemoria redovisas statistik över etablering på arbetsmarknaden och fortsatta studier efter gymnasieskolan. Årets publicering är den första som avser perioden då covid-19-pandemin har påverkat arbetsmarknaden. Vi redovisar bland annat skillnader i etableringsstatus ett år efter examen för ungdomar som tog examen de senaste läsåren.

Läs mer gymnasieelevers etablering på arbetsmarknaden på skolverket.se

Läs rapporten som pdf – Etablering på arbetsmarknaden och fortsatta studier år 2020 efter gymnasieskolan