Högskolekurs i validering

Kursen Validering i praktiken (7.5 hp) syftar till att ge kunskap om och perspektiv på validering av vuxnas kunskap och kompetens, vilket även ger deltagarna förutsättningar att utveckla arbetet med validering i praktiken. Kursen kommer att utgå från såväl konkreta exempel på validering som relevanta teoretiska perspektiv som bidrar till förståelse och reflektion i relation till valideringspraktiken.

Kursen genomförs av Linköping universitet – Institutionen för beteendevetenskap och lärande på uppdrag av Skolverket, och riktar sig till anställda i verksamheter där olika former av validering kan förekomma. Deltagandet är kostnadsfritt. Respektive arbetsgivare står för eventuella kostnader för resa, kost och logi samt kurslitteratur. Sista anmälningsdag är 18 augusti.

Huvudsakliga målgrupper:

Studie- och yrkesvägledare (oavsett utbildningsnivå)
Personer som har vägledande funktioner (vuxenutbildning, yrkeshögskola m.fl.)
Lärare (oavsett utbildningsnivå)
Handläggare på Arbetsförmedlingen
Administratörer och personer som arbetar med antagning
Personer som arbetar med omställning

Läs mer om kursinnehåll och anmälan på liu.se

2017-06-29T12:08:55+00:002017-06-29|

Lagrådsremiss om digitalisering av nationella prov

Regeringen har i dag beslutat om en lagrådsremiss (Nationella prov – rättvisa, likvärdiga, digitala) med förslag om att digitalisera de nationella proven i skolan. Syftet är att effektivisera provhanteringen och att öka likvärdighet och rättvisa i betygssystemet.

För att effektivisera det nationella stödet för kunskapsbedömning och betygssättning föreslår regeringen att de nationella proven och bedömningsstöden digitaliseras. Digitalisering ska minska arbetsbördan och därmed frigöra tid för lärare till undervisning. Lagrådsremissen innehåller också förslag om att resultatet på nationella prov särskilt ska beaktas vid betygssättning, att proven ska anonymiseras och att någon annan än den undervisande läraren ska bedöma proven. Dessa ändringar kommer att öka likvärdigheten och rättvisan i kunskapsbedömningen av enskilda elever.

Läs mer på regeringen.se

2017-06-29T11:39:43+00:002017-06-29|

Nya EU-projektet GR SAMSYV syftar till att göra studie- och yrkesvägledning till hela skolans ansvar

Från september 2017 och två år framåt genomförs det nya EU-projektet GR SAMSYV – allas ansvar, inom ramen för Europeiska socialfonden (ESF). Avsikten är att tydliggöra hur hela kommunen samt arbetsliv kan arbeta tillsammans för att ge goda förutsättningar för elever att göra väl underbyggda studie- och yrkesval.

GR SAMSYV – allas ansvar syftar till att rusta deltagande kommuner i Göteborgsregionen att utifrån lokala behov samt med hjälp av beprövade modeller och metoder utveckla studie- och yrkesvägledningen som hela skolans ansvar.

Samverkan mellan representanter från så väl skolor och förvaltningar inom kommunerna som från lokalsamhällets arbetsliv ska bidra till att öka elevers valkompetens för att i förlängningen leda till färre skolavhopp och en bättre matchning på arbetsmarknaden. Projektet avser att motverka könsstereotypa yrkes- och utbildningsval samt att belysa hur etnicitet och funktionsnedsättning kan begränsa individers val av utbildning och yrke.

Läs mer på grkom.se

2017-06-28T12:04:16+00:002017-06-28|

Utbildningsplikt för nyanlända

Enligt den migrationsöverenskommelse som slöts 2015 mellan regeringen och Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna ska en utbildningsplikt ses över för personer som kommer till Sverige senare i livet och som inte uppnått grundskolekompetens. Skolverket ges därför i uppdrag att se över den kommunala vuxenutbildningens förmåga att möta behov och förutsättningar hos framför allt nyanlända med kort utbildning.

Läs mer på regeringen.se

2017-06-27T12:51:44+00:002017-06-27|

Skolverket får uppdraget att hantera statsbidrag för gymnasieskolans introduktionsprogram

Regeringen satsar på att stärka introduktionsprogram vid utsatta gymnasieskolor. I vårändringsbudgeten för 2017 föreslog regeringen att 150 miljoner kronor ska avsättas för programmen. Nu har regeringen beslutat om villkoren för statsbidraget.

Statsbidraget får lämnas med högst 2 miljoner kronor till en huvudman som har minst 15 elever på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan. Ansökan om bidrag kommer att hanteras av Skolverket.

– Introduktionsprogrammen växer och regeringen stärker gymnasieskolornas förutsättningar till exempel när det kommer till personal eller samverkan med det civila samhället. I och med vårändringsbudgetens extra tillskott på 150 miljoner kronor hoppas vi att fler elever ska bli behöriga till nationellt program, säger Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Läs mer på regeringen.se

2017-06-22T11:29:27+00:002017-06-22|

Workshop om gymnasievalet

Skolverket bjuder in till en kreativ, utvecklande och inspirerande start inför höstens arbete kring gymnasievalet.

Många elever känner sig stressade över gymnasievalet och rädda för att välja fel. De högskoleförberedande programmen kan kännas som ett säkrare val och följden blir att yrkesprogrammen fortsätter tappa elever. Vilka strategier finns det för att hjälpa eleverna att stressa av och göra ett väl underbyggt val? Det är den övergripande frågeställningen för workshopen.

Workshopen genomförs tillsammans med ”skolinspiratören” Mikael Gunnarsson och processledaren Eva Broms.

Målgrupp
Alla studie- och yrkesvägledare i grundskolan, både från kommunala och enskilda huvudmän.OBS!! sista anmälan i augusti

Tid och plats
Stockholm 18/9 Läs mer om program och anmälan

Malmö 22/9 Läs mer om program och anmälan

Göteborg 26/9 Läs mer om program och anmälan

2017-06-22T07:06:59+00:002017-06-22|

125.000 elever väntas plugga upp betyget i sommar

Sommarlovet är förstås efterlängtat av många. Men faktum är att många elever går i skolan också under delar av sommarlovet eller andra lov. I år kan det handla om så många som 125.000 ungdomar, enligt Skolverket.
Kommuner och huvudmän för fristående skolor har i år kunnat ansöka om totalt 118 miljoner kronor till lovskola – 90 miljoner för sommarskola, och 28 miljoner för skola under andra lov.

För de allra flesta elever handlar det om någon eller några veckor i början eller slutet på sommarlovet.

– Det är inte så mycket tid kan man tycka. Men för en elev som av någon anledning varit borta mycket under vårterminen så kan det här vara ett sätt att snabbt få en insats, säger Johanna Freed, som är enhetschef vid Skolverket.

Läs mer på svt.se

2017-06-21T12:52:19+00:002017-06-21|

Beslut om behörighetsgivande förutbildning

Myndigheten för yrkeshögskolan har beslutat om vilka utbildningsanordnare som får statsbidrag för att bedriva behörighetsgivande förutbildning inom yrkeshögskolan.

MYH har tagit emot 45 ansökningar, av dessa har ett femtontal utbildningar motsvarande ungefär 200 platser beviljats. Utbildningarna är mellan en och sex veckor långa och startar under juli-augusti 2017.

Läs mer på myh.se

2017-06-20T06:19:37+00:002017-06-20|

ESF beviljar projektmedel till WorldSkills Sweden

Yrkesutbildning är ett smart val! Det tycker även Europeiska socialfonden som beviljat WSS projektmedel.

I mars skickade WorldSkills Sweden en ansökan om projektmedel med stöd från Europeiska socialfonden. Första veckan i juni stod det klart att ansökan beviljats.
Syftet med projektet är att synliggöra yrkesutbildningarna och samtidigt verka för ökad kvalité i svensk yrkesutbildning. Projektet kommer inledas med en analys och planeringsfas på 5 månader. Därefter övergår projektet i en genomförandefas fram till kvartal 2 2020. Övergripande mål för projektet är,

– Bättre kunskap hos ett ökat antal unga 15–24 år om de goda yrkesvalen, arbets- och karriärmöjligheter som en yrkesutbildning erbjuder.

– Öka yrkesutbildningens attraktionskraft för både kvinnor och män samt bättre kunskap hos flickor och pojkar om möjligheten att välja ett otraditionellt yrke samt inspireras att välja en
yrkesutbildning.

– Ett ökat antal studie- och yrkesvägledare med kunskap om yrkesutbildning och det arbets- och karriärmöjligheter som en yrkesutbildning kan leda till.

Läs mer på worldskills.se

2017-06-16T09:47:25+00:002017-06-16|

Försöksverksamhet med branschskolor startar HT 2018

Riksdagen har nu i enlighet med regeringens förslag i propositionen En försöksverksamhet med branschskolor beslutat att anta regeringens förslag till lag om försöksverksamhet med branschskolor. Genom att skolhuvudmän och branscher samverkar skapas ökade möjligheter att erbjuda gymnasial yrkesutbildning även inom små yrkesområden i hela Sverige.

Läs mer på regeringen.se

2017-06-16T05:11:25+00:002017-06-16|

Många gymnasiala lärlingar får jobb

Nästan 1 200 före detta gymnasiala lärlingselever som fått del av Skolverkets statsbidrag har svarat på en enkätundersökning om vad de gör efter sin utbildning. 86 procent svarade att de har ett arbete ett och ett halvt år efter sin utbildning. De allra flesta arbetar inom den bransch som de utbildat sig i. Många svarar också att lärlingsutbildningen varit avgörande för att få jobb.

– Det är glädjande resultat. 86 procent säger också att de skulle välja lärlingsutbildning igen om de fick välja på nytt till gymnasiet, säger Lotta Naglitsch, föreståndare på Skolverkets Lärlingscentrum.

Läs mer på skolverket.se

2017-06-16T04:56:02+00:002017-06-16|

Om uttrycket ”Grundläggande behörighet”

Kanske är det så att uttrycket ”grundläggande behörighet” i första hand förknippas med studier på högskola/universitet. Men strax innan årsskiftet 2016/2017 så gjordes en förordningsändring som innebär att man nu även pratar om grundläggande behörighet för  YH- utbildningar. Med denna vetskap det är bra om man är tydlig med vilka eftergymnasiala studier man menar när man pratar om grundläggande behörighet.

Här kan ni läsa mer om förordningsändringen om grundläggande behörighet på Yrkeshögskolan

2017-06-12T12:43:24+00:002017-06-12|

Ta tillvara kompetensen som kommer till Europa och Sverige

Den 12-13 juni samlas 200 beslutsfattare och praktiker från 23 europeiska länder i en direktsänd konferens i Malmö för att diskutera hur vi i Europa validerar utbildning och bedömer reell kompetens. Vad är en utländsk utbildning värd när den inte är komplett eller dokumenterad? Hur mäter vi den kompetens som lång erfarenhet kan ge när inga intyg finns?

Läs mer på och ta del av konferensen på uhr.se

2017-06-12T11:27:36+00:002017-06-12|

Förstärk vägledningen

Skolans studie- och yrkesvägledning måste ses över, skriver Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund i UNT.

Det är stora brister i hur studie- och yrkesvägledningen fungerar i svensk skola i dag. En nyligen genomförd undersökning av Lärarnas Riksförbund visar bland annat att två av tre studie- och yrkesvägledare saknar stöd från sin rektor.

Trots Skolverkets allmänna råd med syfte att skapa en studie- och yrkesvägledning som är likvärdig och av hög kvalitet, återkommer samma problem i undersökning efter undersökning. Det saknas tydliga mål och planer för verksamheten, resultat följs inte upp och utvärderas och det råder stora skillnader i hur många elever en studie- och yrkesvägledare ansvarar för. Olika huvudmän satsar olika mycket personal och resurser.

För att åtgärda bristerna behöver detta göras:

 1. Utred och förstärk studie- och yrkesvägledningen
 2. Inför studie- och yrkesvägledning på schemat
 3. Ge alla elever rätt till utbildade studie- och yrkesvägledare

Läs hela artikeln på lr.se

Rapporten från LR som pdf – Vägledning måste bli hela skolans ansvar

2017-06-07T09:25:51+00:002017-06-07|

Två av tre syvare saknar stöd från sin rektor

En undersökning som Lärarnas Riksförbund har gjort visar att yrkesgruppens uppdrag är spretigt och att det prioriteras lågt av arbetsgivarna. I undersökningen framkom att en tredjedel av alla studie- och yrkesvägledare har ansvar för flera skolor och enheter, vilket indikerar att verksamheten inte står högt i kurs hos huvudmän och ledningsgrupper. Delade tjänster leder också till en ökad arbetsbelastning och ger i sin tur arbetsmiljöproblem som behöver hanteras.

Läs hela artikeln på skolvarlden.se

2017-06-05T15:55:26+00:002017-06-05|

SYV för mellanstadiet: Choice och Brainy

Choice och Brainy är ett helt koncept kring SYV på mellanstadiet. Konceptet ligger helt i linje med Skolverkets intention utifrån styrdokument och läroplan. Konceptet består av en bok på cirka 100 sidor som heter ”Choice och Brainy möter framtiden” och en pedagogisk handledning (20 sidor) som även innehåller en teorianknytning. Hela konceptet är färdigt att använda för att bygga upp och implementera i undervisningen kring studie- och yrkesvägledning på mellanstadiet.

Kapitel varvas med kreativa uppdragssidor
Efter varje kapitel om Choice och Brainy kommer det sidor med uppdrag för läsaren/eleven. Uppdragen bygger på vägledningsteorier och bottnar i Choice upplevelser.

Vid varje uppdrag finns en fråga och sedan plats med rader, kreativa rutor och grafiska element där eleven kan skriva ner sina uppdrag.

Pedagogisk handledning = lätt att använda
Handledningen är utformad för att på bästa sätt vara ett stöd för läraren/pedagogen som håller i arbetet i klassen. Vår förhoppning är att även en studie- och yrkesvägledare kan vara delaktig i arbetet och bidra med sin kompetens. Detta tror vi skulle vara ett ovärderligt stöd för läraren/handledaren och bidra till att ge arbetet en ytterligare fördjupning.

Läs mer om Choice och Brainy och beställ >>

2017-06-02T11:20:49+00:002017-06-02|

Film från CSN om studiestartsstöd

Den 2 juli 2017 införs ett nytt studiestöd. Bidraget kallas studiestartsstöd. Syftet är att öka rekryteringen till studier bland arbetslösa med stort utbildningsbehov, för att stärka deras möjligheter till arbete.

Här kan du se en film om studiestartsstödet. Det är en sammanfattning av de konferenser som CSN i samverkan med SKL och Arbetsförmedlingen anordnade under våren 2017. Filmen är cirka 15 minuter.

Läs mer och se filmen på csn.se

2017-06-02T09:30:37+00:002017-06-02|

Beslut om nytt studiestartsstöd införs

Riksdagen har nu fattat beslut om att införa det så kallade studiestartsstödet, vilket även kommer att omfatta studier på folkhögskola.

Tanken med studiestartsstödet är att fler personer med kort utbildningsbakgrund ska studera för att stärka deras möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Stödet ska bestå av bidrag utan inslag av lån och utgöra ett komplement till studiemedelssystemet.

Lagen om studiestartsstöd och följdändringar i vissa lagar föreslås träda i kraft den 2 juli 2017.

Läs mer på folkbildning.se

2017-06-02T09:26:13+00:002017-06-02|

Webbinarium – Rätten till komvux

Skolverket bjuder in till  webbinarium om rätten till behörighetsgivande utbildning inom komvux.
Där kommer man att prata om regleringen och ta upp aktuella frågor som vad rätten till komvux innebär för kommunen och för den presumtive eleven och vilket ansvar kommunen har. Under webbinariet finns även tillfälle för dig att ställa frågor.

Webbinariet sänds 15 juni kl. 13.00-13.30

Läs mer på skolverket.se

2017-06-01T09:04:59+00:002017-06-01|

Boka en APL-utvecklare till din skola

Vill du har stöd och inspiration i din skolas utvecklingsarbete med arbetsplatsförlagt lärande? Skolverket erbjuder nu olika tjänster för att utveckla kvaliteten i apl.

En nationell apl-utvecklare kan kostnadsfritt stödja skolan med att utveckla rutiner för

 • Systematiskt kvalitetsarbete om arbetsplatsförlagt lärande
 • Kartläggning för kvalitetssäkring av arbetsplatser
 • Bedömning av elevens prestationer i det arbetsplatsförlagda lärandet
 • Samverkan mellan skola och arbetsplats
 • Arbetet med lokala programråd
 • Etablering eller utveckling av lärlingsutbildning
 • Etablering eller utveckling av yrkesintroduktion
 • Etablering eller utveckling av vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år

De nationella apl-utvecklarna stödjer skolan i det strategiska arbetet men utför inte praktiska uppgifter som att kartlägga och anskaffa apl-platser eller utforma dokument. Utvecklingsinsatsen sker på skolan i form av dialogmöte med en mindre arbetsgrupp. Arbetsgruppen består av rektor, lärare och eventuellt annan skolpersonal samt nationell apl-utvecklare.

Läs mer och gör en bokningsförfrågan på skolverket.se >>

2017-06-01T07:59:09+00:002017-06-01|
Till toppen