Om Lennart Söderlund

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har Lennart Söderlund skapat 1161 blogginlägg för.

Sveriges Lärare kräver satsning på vägledare

Bristen på studie- och yrkesvägledare har varit ett problem i många år. På sina håll kan en enskild vägledare behöva ansvara för uppåt tusen elever. Problemet blir nu än mer akut med de nya ändringarna i skollagen där arbetsgivarnas behov kommer att väga tyngre vid gymnasieprogrammens dimensionering, menar Åsa Fahlén.

– Nu måste också elevernas möjligheter att göra välgrundade val stärkas genom en rejäl satsning på studie- och yrkesvägledning. Du kan aldrig tvinga en elev att välja ett visst program, men du kan ge eleven bättre förutsättningar att kunna göra ett bra val.

Läs mer om krav på SYV-satsning på vilarare.se

2023-09-18T15:05:45+00:002023-09-18|

Central rättning av nationella prov kan införas 2026

På uppdrag av regeringen redovisar Skolverket hur central rättning av de nationella proven kan tidigareläggas och införas i svensk skola redan år 2026. Skolverket konstaterar att bemanningen av provbedömare är en stor utmaning och samtidigt avgörande för att lyckas med tidigareläggningen av centralt rättade nationella prov.

Allt om central rättning av nationella prov finns på skolverket.se

2023-09-18T09:18:11+00:002023-09-18|

Allt fler har ett psykiskt ansträngande arbete

En majoritet av alla förvärvsarbetande i Sverige upplever arbetet som psykiskt ansträngande, visar ny statistik från SCB. Det är den största andelen som uppmätts sedan mätningarna startade för över 40 år sedan.

I Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF) ställs flera frågor om människors arbetsmiljö. Den senaste omgången, från 2022, visar att 52 procent av Sveriges förvärvsarbetande personer i åldrarna 16–74 år upplever arbetet som psykiskt ansträngande. År 2020 var motsvarande andel 45 procent.

– Andelen har aldrig tidigare varit över 50 procent sedan frågan började ställas 1980–1981. Samtidigt svarar allt fler att de har svårt att koppla bort jobbet när de är lediga, säger Anne Danielsen Rackner, utredare på SCB.

Läs mer om psykiskt ansträngande arbete på scb.se

2023-09-18T08:37:39+00:002023-09-18|

Studerande väljer YH för att byta yrke

Viljan att byta yrke är den vanligaste anledningen för studier på yrkeshögskolan visar en ny rapport från Statistiska Centralbyrån (SCB). ”Yrkeshögskolan erbjuder korta utbildningar som leder till jobb. Därför är det ett bra alternativ för den som vill karriärväxla”, säger Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör Thomas Persson.

Läs mer om utbildning för yrkesbyte på myh.se

2023-09-18T06:42:34+00:002023-09-18|

Fler platser på yrkesutbildningar som leder till jobb

Det utmanande ekonomiska läget har ändrat förutsättningarna på arbetsmarknaden. Regeringen ser att det fortsatt finns en hög efterfrågan på yrkesutbildningar. Därför föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2024 att 1362 miljoner kronor tillförs för att förstärka regionalt yrkesvux och att 385 miljoner kronor tillförs för yrkeshögskoleutbildning för 2024. Totalt föreslår regeringen att 1 747 miljoner kronor tillförs inklusive studiemedel.

Läs om satsningen på yrkesutbildningar på regeringen.se

2023-09-12T09:03:21+00:002023-09-12|

Regeringen kraftsamlar för att stärka ingenjörslandet Sverige

Sveriges välstånd har historiskt vilat på en stark innovationskraft hos individen och i näringslivet. I budgetpropositionen för 2024 föreslår regeringen flera olika satsningar på utbildning och forskning som ska stärka ingenjörslandet Sverige och möta de stora kompetensbehoven, bland annat en utbyggnad av civilingenjörsutbildningarna och en höjning av ersättningsbeloppen för utbildningar inom naturvetenskap och teknik.

Läs mer om regeringens satsning på utbildning och forskning

2023-09-08T08:48:18+00:002023-09-08|

Premiär för UKÄ:s podd ”Ämbetet”: Vad är mikromeriter och hur kan de hjälpa dig att få ett nytt jobb?

I premiäravsnittet av Universitetskanslersämbetets podd ”Ämbetet” är fenomenet ”mikromeriter” i fokus. Mikromeriter är ett slags dokumenterade bevis eller intyg på vad en person har lärt sig i en kortare utbildning. Här får du en inblick i vad mikromeriter har för betydelse för det livslånga lärandet – och för att byta karriär.

Lyssna på podden Ämbetet på uka.se

2023-09-06T09:16:56+00:002023-09-06|

Mötesplats komvux 2023 – konferens

Mötesplats komvux vänder sig till dig som är lärare, studie- och yrkesvägledare eller rektor och vill veta mer om vad som sker inom komvux, ta del av aktuellt stöd från Skolverket och delta i fördjupande seminarier med koppling till komvux. Årets konferens äger rum digitalt via Teams den 18–22 september.

Sista anmälningsdag är fredagen den 8 september.

Läs mer om anmälan och program på skolverket.se

2023-09-05T09:17:05+00:002023-09-05|

CSN får ökade resurser för att möta intresset för omställningsstudiestödet

Intresset för det nya omställningsstudiestödet har varit större än väntat vilket har lett till långa handläggningstider hos Centrala studiestödsnämnden (CSN). I höständringsbudgeten för 2023 föreslår regeringen därför att anslaget till CSN ökas med 10 miljoner kronor i år. I budgetpropositionen för 2024 föreslås att anslaget ökas med 50 miljoner kronor per år 2024 och 2025.

Läs mer om CSN och omställningsstudiestödet på regeringen.se

2023-09-05T08:48:46+00:002023-09-05|

SKR: Regeringen måste se till att fler får tillgång till omställningsstudiestödet

23 000 hoppfulla personer sökte det nya omställningsstudiestödet i våras. Tyvärr har bara drygt 3 000 av dem fått besked och endast 850 har blivit beviljade stödet. Ansvarig myndighet, CSN, har inte hunnit mer. Det är inte hållbart. Med tanke på att alla sektorer på arbetsmarknaden skriker efter rätt kompetens måste regeringen åtgärda situationen snarast så att fler kan ta del av omställningsstudiestödet.

Läs mer om behovet av snabbare omställningsstudiestöd på skr.se

2023-08-29T08:14:08+00:002023-08-29|

Att gå i skolan med intellektuell funktionsnedsättning

Artikel om intellektuell funktionsnedsättning

Här får du som möter barn och elever med intellektuell funktionsnedsättning, IF, i ditt arbete i skolan stöd kring regler och möjliga vägar genom utbildningsystemet. Det finns flera möjliga vägar att gå i skolan för elever med IF. Det är viktigt att alla barn och elever utvecklas och har förutsättningar för att delta i samhällslivet på ett jämbördigt vis.

Läs om skola och arbetsliv för personer med IF på skolverket.se

2023-08-25T07:17:39+00:002023-08-25|

Skolverket: Lär dig mer om Utbildningsguiden – webbinarium 27 september

Välkommen till ett webbinarium där vi går igenom Skolverkets webbplats för vägledning. Alla ska ha likvärdiga förutsättningar att göra ett välgrundat val av förskola, grundskola, gymnasieskola, utbildning för vuxna eller yrke. För att få det behöver användarna stöd att förstå hur utbildningssystemet fungerar.

Anmäl dig senast 20 september på skolverket.se

2023-08-25T06:57:02+00:002023-08-25|

Skolverket: Informationsträff om grundläggande behörighet på yrkesprogram 5 oktober

Välkommen till digital informationsträff den 5 oktober för alla som är intresserade. Från 1 januari 2023 gäller nya bestämmelser för elever på yrkesprogram gällande grundläggande behörighet till universitet och högskola. De nya bestämmelserna ska tillämpas första gången för elever som påbörjar utbildning höstterminen 2023.

Anmäl dig till informationsträffen på skolverket.se

2023-08-22T12:57:49+00:002023-08-22|

Nytt datum för Vägledarkonferensen

Här nedan kan ni läsa om ändringarna för Vägledarkonferensen. Texten är hämtad från www.vagledarforeningen.se.

Bäste konferensdeltagare,

Vi är uppriktigt ledsna att behöva meddela er följande:
Efter beslut från Styrelsen i Sveriges Vägledarförening ändras datum för höstens Vägledarkonferens till våren 2024.
Nytt datum är torsdagen den 21/3 och fredagen 22/3, 2024.
Konferensen kommer att hållas fysiskt i Stockholm, mer information kommer under sommaren.

Ändringen sker med anledning av ovanligt få anmälda deltagare och den ekonomiska situationen i många kommuner och myndigheter.
Ni som redan har betalat och vill behålla er plats behöver ej meddela, vi återkommer med mer information. Ni som vill återta er anmälan behöver mejla information om kontouppgifter för återbetalning av konferensavgift till vår kassör Jeanette Ekberg 4Xekberg(a)telia.com

Har ni ytterligare frågor och vill ha mer information vänligen kontakta info(a)vagledarforeningen.se
Mer information kommer att läggas ut fortlöpande via hemsidan, ni som redan är anmälda kommer att uppdateras personligen.

Vänliga hälsningar från konferensgruppen

Mer om vägledarkonferensen 2024 finns på vagledarforeningen.se

2023-08-08T12:58:51+00:002023-06-29|

DEBATT: Skolorna måste hjälpa eleverna att välja yrkesprogram som ger jobb

Kompetensförsörjning är en av de viktigaste frågorna i samhället idag. Samtidigt som stora delar av arbetsmarknaden har problem med att rekrytera rätt individer, står flera hundra tusen människor i arbetslöshet. Sverige har ingen brist på arbetskraft – det är brist på kompetens. En del av matchningsproblematiken grundar sig i att unga inte väljer utbildning och karriärväg utifrån vad som efterfrågas på arbetsmarknaden, skriver Amad Raja och Johan Trouvé på Västsvenska Handelskammaren.

Läs debattartikeln på gp.se

2023-06-27T11:33:56+00:002023-06-27|

Regeringen tillsätter utredning för att stoppa betyginflationen

Det finns i dag stora problem med olikvärdig betygssättning i svensk skola. Regeringen tillsätter därför en utredning som ska titta på hur betygssystemet kan förändras så att betygssättningen blir mer likvärdig och rättssäker.

– Det måste gå att lita på betygen. De ska på ett rättvisande sätt spegla elevens kunskapsnivå oavsett vilken skola eleven gått på eller vilken lärare som satt betyget. Felaktiga betyg drabbar både eleven och samhället i stort, det är mycket allvarligt. Det krävs ordentliga förändringar av betygssystemet och den här utredningen är ett viktigt första steg, säger skolminister Lotta Edholm.

Mer information om betygsutredningen finns på regeringen.se

2023-06-26T08:36:29+00:002023-06-26|

Regeringen satsar på spetsutbildningar för elever i högstadiet och gymnasiet

Regeringen vill att särskilt begåvade och högpresterande elever ska få bättre möjligheter att utvecklas så långt som möjligt. Regeringen planerar därför att göra riksrekryterande spetsutbildningar till permanenta verksamheter. För att spetsutbildningarna ska kunna fortsätta till dess att den permanenta lösningen finns på plats förlänger regeringen försöksverksamheterna med spetsutbildning och ett statsbidrag på 25 miljoner kronor kommer att börja betalas ut under hösten 2023.

Läs mer om satsningen på spetsutbildningar på regeringen.se

2023-06-26T06:43:35+00:002023-06-26|

Tips från Euroguidance: Karriärvägledning har en central roll i hela Europa i en tid av snabba förändringar

Vilka krav ställs på dagens studie- och karriärvägledare i denna tid av förändringar? Detta diskuterade cirka 170 särskilt inbjudna experter och nyckelpersoner från hela Europa inom karriärvägledningsområdet på konferensen New Scenes for Career Guidance i Stockholm 31 maj – 1 juni 2023.

Läs en sammanfattning av konferensen på uhr.se

2023-06-19T07:09:26+00:002023-06-16|

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen på komvux

Studie- och yrkesvägledning handlar om att vidga elevernas perspektiv på vidare studier, yrken, och arbetsliv. Det handlar också om att bidra till att utveckla elevernas kunskap om sig själva och att kunna fatta och genomföra beslut som rör framtiden. Eleverna inom komvux har olika mål med sina studier och oavsett mål har många behov av vägledning. Studie- och yrkesvägledning är ett gemensamt ansvar där läraren har en viktig och central roll att i undervisningen vidga elevernas perspektiv på sig själva och omvärlden för att främja deras karriärlärande och valkompetens.

Mer om SYV i undervisningen på komvux finns på skolverket.se

2023-06-07T08:22:23+00:002023-06-07|

Skolverket: Informationsträff om grundläggande behörighet på yrkesprogram 14 juni

Välkommen till digital informationsträff den 14 juni för dig som är syv, rektor eller huvudman. Från 1 januari 2023 gäller nya bestämmelser för elever på yrkesprogram gällande grundläggande behörighet till universitet och högskola. De nya bestämmelserna ska tillämpas första gången för elever som påbörjar utbildning höstterminen 2023.

Mer om informationsträffen finns på skolverket.se

2023-06-07T08:09:44+00:002023-06-07|

DN Debatt. ”Dagens system är byggt för att skapa orättvisa betyg”

Betyg har stora fördelar som urvalsprincip för högre studier. Men svenska betyg är inte likvärdiga, och marknadsmekanismer är bara en liten del av problemet. Subjektiva tolkningar kan inte avgöra elevernas framtid. I stället krävs ett helt nytt system där lärarnas betyg normeras i efterhand utifrån skolans resultat som helhet, skriver tre nationalekonomer.

Läs debattartikeln på dn.se 

2023-05-25T10:53:12+00:002023-05-25|

SYV-snilleblixt: Yrkesluncher för treorna

SYV FÖR LÄGRE ÅLDRAR
I Forshaga ­är man noga med att inte glömma de yngre skolåldrarna i ­arbetet med målinriktad studie- och yrkes­vägledning. Häng med på en ”yrkes­lunch” för tredjeklassarna!

Förväntningarna är höga i Karin Ohlssons tredjeklass. En gång i månaden har skolan, Forshaga lärcenter, ”yrkeslunch” och får besök från olika delar av arbetslivet. I dag är det Christian Ryberg och Annika Aude från vård- och omsorgsförvaltningen som kommit för att äta och prata med lågstadieeleverna.

– Många unga känner till hemtjänsten och att vi arbetar med äldrevård, men vårt uppdrag är ju så mycket mer! säger Annika Aude. Att komma ut så här och få berätta om bredden i vilka jobb vi faktiskt har är fantastiskt.

Läs mer om yrkeslunch för treorna på vilarare.se

2023-05-24T13:29:48+00:002023-05-24|

Grundläggande behörighetsprovet – några reflektioner efter första provomgången

Den 9 oktober 2022 genomfördes det första av två provtillfällen inom den försöksverksamhet som Universitets- och högskolerådet bedriver fram till och med 2023: myndigheten ska ta fram och genomföra ett prov som prövar grundläggande behörighet till högskolestudier. Andra provtillfället är 30 september 2023.

Mer om behörighetsprovets första provomgång hittar du på uhr.se

2023-05-24T09:04:22+00:002023-05-24|

Stora skillnader i läsförståelsen bland fjärdeklassare

Skillnaderna i läsförståelse i årskurs 4 ökar mellan elevgrupper och mellan skolor. Svenska elever från resursstarka hem presterar på samma nivå som i föregående mätning 2016, medan läsförståelsen bland resurssvaga elever sjunker. Sammantaget sjunker svenska elevers resultat. Sjunkande resultat ses även för Norden och flertalet länder i EU/OECD. Svenska elever presterar dock fortfarande över genomsnittet för de deltagande länderna. Det visar den internationella kunskapsmätningen PIRLS 2021.

Läs mer om resultatet från PIRLS 2021 på skolverket.se

2023-05-16T09:08:32+00:002023-05-16|

Ökad stress och minskad trivsel i skolan bland barn och unga

En stor undersökning bland elever visar att trivseln i skolan minskar, samtidigt som skolstressen ökar. Allt fler unga har också en funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom, så som adhd eller allergi. Flera av resultaten i undersökningen presenteras även på regional nivå och kan utgöra underlag för beslut om olika åtgärder och insatser.

Mer om undersökningen hittar du på folkhalsomyndigheten.se

2023-05-16T08:00:48+00:002023-05-16|

Informationsträff om grundläggande behörighet på yrkesprogram 25 maj och 14 juni

Skolverket bjuder in till digital informationsträff den 25 maj för dig som är syv, rektor eller huvudman. Från 1 januari 2023 gäller nya bestämmelser för elever på yrkesprogram gällande grundläggande behörighet till universitet och högskola. De nya bestämmelserna ska tillämpas första gången för elever som påbörjar utbildning höstterminen 2023.

Mer om informationsträffen hittar du på skolverket.se

2023-05-11T08:20:45+00:002023-05-11|

Arbetslösheten på lägsta nivån på 14 år

Inte sedan i mars 2009 har arbetslösheten varit så låg som den är just nu. Det visar Arbetsförmedlingens senaste statistik.

Den minskande trenden har pågått under en lång period och i slutet av april var antalet inskrivna arbetslösa ungefär 327 000 personer, vilket är det lägsta antalet på 14 år. Det motsvarar en arbetslöshet på 6,3 procent.

Mer om den låga arbetslösheten hittar du på arbetsformedlingen.se

2023-05-11T05:58:25+00:002023-05-11|

SEMINARIUM: Vem vill vad med studie- och yrkesvägledningen?

Svenskt Näringsliv anordnar seminariet: Vem vill vad med studie- och yrkesvägledningen?

Studie- och yrkesvägledningen är viktig för eleverna och för näringslivet. Elevernas valkompetens behöver stärkas så att de kan göra bättre och mer välgrundade studie- och yrkesval. Med bättre valkompetens hos eleverna minskar också risken för felval och studieavbrott.

Från och med 2025 ska såväl ungdomars efterfrågan som arbetsmarknadens behov vägas in i beslut om utbud av nationella program på gymnasieskolan. Vad betyder det för studie- och yrkesvägledningen? Ofta sägs att studie- och yrkesvägledningen ska stärkas. Men det verkar vara lättare sagt än gjort. Så hur ska det gå till? Behövs det reformer?

Mer om innehåll och anmälan finns på svensktnaringsliv.se

2023-05-09T07:38:15+00:002023-05-09|

Intresset för lärarutbildningar minskar ytterligare

Artikel från UHR om minskat intresse för lärarutbildningar

För andra året i rad sker en tydlig minskning av intresset för att studera till lärare. Inför hösten minskade antalet sökande med drygt 11 procent. Även inför förra årets höstantagning skedde en minskning med 13 procent till lärarutbildningarna. Också sjuksköterskeutbildningarna har tappat i popularitet med 8 procent.

Läs mer om minskat intresse för lärarutbildningar på uhr.se

2023-04-27T06:00:51+00:002023-04-27|

TIPS FRÅN EUROGUIDANCE – New Scenes for Career Guidance temat för svenskledd konferens

Den 31 maj – 1 juni 2023 anordnar UHR i samarbete med Skolverket och Arbetsförmedlingen en konferens för livslång vägledning under Sveriges ordförandeskap i Europeiska unionens råd.

Mycket har hänt sedan det senaste svenska EU-ordförandeskapet 2009, inte minst när det gäller utbildnings- och arbetsmarknadsområdena. Vi har en snabbt föränderlig arbetsmarknad, till följd av den tekniska utvecklingen och en utbildningsvärld där individen kontinuerligt förväntas lära sig nya färdigheter i ett livslångt perspektiv.

Läs mer om konferensen på uhr.se

2023-04-26T13:31:49+00:002023-04-26|

Särskilt stöd i grundskolan sätts fortsatt in för sent

Andelen elever som får särskilt stöd är högst i årskurs nio, vilket innebär att stödet ofta sätts in i slutet av grundskolan. Mönstret har sett likadant ut de senaste åren. Det visar statistik från Skolverket om särskilt stöd i grundskolan läsåret 2022/23.

– Särskilt stöd är en rättighet för elever som annars riskerar att inte nå tillräckliga kunskaper. För att eleven ska få rätt stöd i rätt tid är det viktigt att skolan har rutiner för hur man tidigt uppmärksammar och utreder elevens behov och sätter in det stöd som eleven behöver, säger enhetschef Ulrica Dahlén.

Läs mer om särskilt stöd i grundskolan på skolverket.se

Ladda ner rapporten som pdf – Särskild stöd i grundskolan läsår 2022/2023

2023-04-20T11:19:22+00:002023-04-20|

Vässa dina SYV-kunskaper med Skolverkets kurser

Hösten 2023 erbjuder Skolverket kompetensutveckling inom vägledning för olika skolformer. Kurserna har olika fokusområden och omfattning. Mer om kursinnehåll och anmälan hittar du via länkarna nedan.

Att vägleda nyanlända vuxna
Utveckla dina kunskaper i karriärplanering för nyanlända vuxna för att underlätta deras väg in i arbetslivet. Kursen vänder sig till dig som är studie- och yrkesvägledare eller lärare och arbetar med nyanlända vuxna. Vi välkomnar team från samma arbetsplats där även rektor kan ingå.

Introduktion till karriärlärande
Hur kan våra elever får mer av karriärlärande under sin utbildning? Utveckla dina kunskaper om karriärlärande och hur det kan bidra till elevernas valkompetens. Den här kursen vänder sig till dig som är studie- och yrkesvägledare eller lärare på grund- eller gymnasieskolan. Vi välkomnar team från samma skola där även rektor kan ingå.

Kreativa metoder och verktyg för att underlätta övergångar
En kurs för dig som vill ha konkreta metoder och verktyg för att arbeta med elever som upplever olika svårigheter med att klara och fullfölja skolan. Kursen vänder sig till dig som är studie- och yrkesvägledare.

PATH – vägledning för elever med intellektuell funktionsnedsättning
En kurs för studie- och yrkesvägledare som vill lära sig nya färdigheter och metoder att framtidsplanera med elever som är i behov av förstärkt vägledning. PATH står för Planning Alternative Tomorrows with Hope.

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen
Hur kan vi öka elevernas motivation för skolan och för kommande studie- och yrkesval? Modulen presenterar hur lärare kan vidga elevernas perspektiv på sig själva och på omvärlden och hur man kan integrera och utveckla studie- och yrkesvägledningen i undervisningen.

Studie- och yrkesvägledning och interkultur – om att möta och mötas

Utveckla din kunskap om interkultur och interkulturellt förhållningssätt i studie- och yrkesvägledningen. Kursen är en seminarieserie med föreläsningar, workshops och praktiska övningar som syftar till att öka kunskap om interkultur i studie- och yrkesvägledningen, dela erfarenheter samt bygga nätverk. Denna kurs ersätter kursen Interkulturellt perspektiv i studie- och yrkesvägledning.

Tala om framtiden – om normer i vägledning och undervisning
Hur talar vi om framtiden med en större normmedvetenhet? Kursen erbjuder redskap för att utmana, problematisera och visa på alternativ till traditionella föreställningar om kön, kulturell och social bakgrund som annars riskerar att begränsa elevernas föreställningar och tankar om framtiden.

Validering i praktiken, 7,5 hp HT 2023
Skolverket erbjuder under höstterminen 2023 en uppdragsutbildning vid Linköpings Universitet/Linnéuniversitetet.

2023-04-18T10:00:36+00:002023-04-18|

Regeringen satsar på skolsociala team för att minska långvarig frånvaro i skolan

Elever med hög frånvaro i skolan kan få svårt att klara målen i utbildningen och löper därmed större risk att hamna i utanförskap. För att förbättra tryggheten och studieron i skolan och för att öka elevernas närvaro i skolan satsar regeringen på skolsociala team. För 2023 har 75 miljoner kronor avsatts.

– Vi vet att skolan är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för att förebygga utanförskap, missbruk och ohälsa. För de elever som är borta under en längre tid från skolan, så kallade hemmasittare, kan tidiga insatser från skola och socialtjänst vara avgörande för att bryta en negativ utveckling. Därför är den här satsningen så viktig, säger skolminister Lotta Edholm.

Läs mer om satsningen på skolsociala team på regeringen.se

2023-04-17T07:02:34+00:002023-04-17|

YH-flex är här för att stanna

Våren 2020 gav regeringen Myndigheten för yrkeshögskolan i uppdrag att genomföra en försöksverksamhet med en snabbare och mer flexibel väg till en yrkeshögskoleexamen – YH-flex. Nu är försöksverksamheten avslutad och resultaten har rapporterats till regeringen. Ett flexibelt snabbspår mot examen inom yrkeshögskolan för de som har betydande yrkeserfarenhet eller annat tidigare lärande med sig innebär fördelar från många perspektiv. Därför fattade myndighetens generaldirektör i höstas beslut om att YH-flex ska införas permanent i yrkeshögskolan.

Mer om beslutet att göra YH-flex permanent finns på myh.se

2023-04-14T07:01:25+00:002023-04-14|

Storbank: Så många jobb kommer att automatiseras med artificiell intelligens

Artikel från Ny teknik om hur den artificiella intelligensen kan påverka arbetsmarknaden

Debatten om artificiell intelligens har pågått länge, men har definitivt tagit fart efter lanseringen av Chat GPT. Många har siat om både negativa och positiva effekter av ai-tekniken och nu har även en amerikansk storbank gett sig in i diskussionen.

Financial Times rapporterar att Goldman Sachs, den femte största banken i USA, har studerat vilka konsekvenser de stora framstegen inom artificiell intelligens som gjorts på senare tid kommer att få. Och slutsatsen är att vi, särskilt på arbetsmarknaden, kommer att få uppleva stora förändringar som en följd av tekniken.

Läs mer om AI:s påverkan på arbetsmarknaden på nyteknik.se

2023-04-11T07:36:56+00:002023-04-11|

Glad påsk!

Glad Påsk

Nu är påsklovet här för många och vi på Tremedia vill passa på och önskar er alla en riktigt Glad Påsk!

Efter påsk kommer vi att göra vårt stora pappersutskick för året. Då kommer broschyren om årets nya produkter som vänder sig till dig som ska informera om gymnasieskolan. Redan nu hittar du alla årets nya produkter här på webbplatsen.

Tremedias kontor kommer att ha stängt under påskhelgen och vi åter på kontoret tisdagen den 11 april.

Trevlig helg!

2023-04-04T12:12:35+00:002023-04-04|

27,5 miljoner kronor för ökat stöd till barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Elever med någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) kan löpa större risk att misslyckas i skolan än andra elever. I vårändringsbudgeten för 2023 föreslår regeringen att 27, 5 miljoner satsas på förstärkt stöd och kompetensutveckling för specialpedagogiska insatser. Syftet är att förbättra utbildningen för barn och elever med NPF.

– Många elever som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning får i dag inte det stöd de behöver för att klara skolarbetet. Skolan måste kunna se och möta de här elevernas behov. För att alla barn och elever ska få det stöd de har rätt till föreslår regeringen en satsning för att bland annat fler skolor ska kunna inrätta mindre undervisningsgrupper, för att bättre tillgodose elevers behov av särskilt stöd, säger skolminister Lotta Edholm.

Läs mer om stödet till elever med NPF på regeringen.se

2023-04-04T10:03:09+00:002023-04-04|

Yrkesprogrammens attraktivitet ökar

Worldskills Swedens rapport om Attityder till yrkesprogram

Efter flera års svag nedgång ökar yrkesprogrammens attraktivitet bland åk 9 eleverna igen visar vår undersökning. I jämförelse med tidigare år syns stora ökningar i fråga om att yrkesprogrammen ger en bra utbildning, är ett smart val och ger många valmöjligheter efter gymnasiet

Andelen unga som tycker att ett yrkesprogram är ett smart val inför framtiden ökar, från 64% i fjol till 67% i år. De tycker också att det finns intressanta yrkesutbildningar, närmare 76% tycker att det finns något program som skulle kunna passa dem. På frågan om en yrkesutbildning leder till jobb svarade fyra av fem att detta stämmer.

Läs mer om det ökade intresset för yrkesprogram på worldskills.se

Läs rapporten som pdf – Attityder till yrkesprogram

2023-04-04T09:49:54+00:002023-04-04|

Komplettering av utländsk examen leder till relevanta jobb

Hur går det för personer med utländsk examen som kompletterar sin utbildning i Sverige? Bra, visar en ny rapport från UKÄ.

– Vi kan se att det har gått bra för personer som går de här utbildningarna. Majoriteten av de som etablerar sig på arbetsmarknaden efter att ha gått en kompletterande utbildning får ett relevant jobb, säger Niklas Odelberg, utredare på UKÄ.

På uka.se kan du läsa hela artikeln om att det går bra för personer som kompletterar sin utländska utbildning

Läs rapporten som pdf – Etablering på arbetsmarknaden för personer som kompletterat utländsk utbildning

2023-03-31T06:44:11+00:002023-03-31|

719 miljoner kronor till utbildning för vuxna

Det utmanande ekonomiska läget väntas innebära ändrade förutsättningar på arbetsmarknaden. Vuxna som saknar rätt utbildning behöver därför tillgång till utbildning för att snabbt komma i arbete. I vårändringsbudgeten för 2023 föreslås därför att 400 miljoner kronor tillförs för att förstärka regionalt yrkesvux inom kommunal vuxenutbildning (komvux), att 70 miljoner kronor tillförs yrkeshögskolan samt att 249 miljoner kronor avsätts för studiestöd.

Läs mer om satsningen på yrkesutbildning för vuxna på regeringen.se

2023-03-30T07:26:16+00:002023-03-30|

Resultat på nationella prov och gymnasiebehörighet

Rapporten, som är framtagen av forskare vid Örebro universitet på uppdrag av SKR, beskriver samband mellan resultaten på tidiga nationella prov och sannolikheten att uppnå gymnasiebehörighet. Studien och rapporten syftar till att stödja kommunernas arbete med att fler ungdomar ska fullfölja gymnasiet. Rapporten visar att betydelsen av tidiga insatser är stor, och även att det finns stora samhällsekonomiska vinster att göra.

Läs rapporten som pdf – Resultat på nationella prov och gymnasiebehörighet

2023-03-30T07:11:16+00:002023-03-30|

Här finns jobben efter högskolan

Trots vikande konjunktur kommer efterfrågan på högutbildade personer vara fortsatt hög. Hälso- och sjukvård, utbildning och it är några exempel på yrkesområden där det väntas finnas stora möjligheter att få arbete på både kort och lång sikt.

Exempel på yrken med liten konkurrens om jobben 2026
– Ingenjörsyrken
– Läkare
– Lärare
– Mjukvaru- och systemutvecklare
– Sjuksköterska
– Systemanalytiker och it-arkitekt

Exempel på yrken med stor konkurrens om jobben 2026
– Banktjänsteman
– Fastighetsmäklare
– Finansanalytiker och investeringsrådgivare
– Fotograf
– Informatör, kommunikatör och PR-specialist
– Musiker, sångare och kompositör

Läs mer om efterfrågan på högutbildade på arbetsformedlingen.se

2023-03-31T07:15:44+00:002023-03-29|

Regeringen föreslår 100 miljoner kronor för sfi för ukrainska medborgare

Kunskaper i svenska språket är en viktig förutsättning för att kunna få jobb och ha möjlighet att försörja sig i Sverige. Regeringen vill därför att kommunerna ska kunna erbjuda kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) för personer med skydd av det så kallade massflyktsdirektivet. Målgruppen är de som har flytt från kriget i Ukraina. Regeringen föreslår därför i propositionen om vårändringsbudgeten för 2023 att kommunerna ska få 100 miljoner kronor i statsbidrag.

Läs mer om SFI för ukrainska medborgare på regeringen.se

2023-03-29T06:07:37+00:002023-03-29|

Var tredje lyckas inte ta examen – ”reformtempot måste öka”

Artikel om rapporten Gymnasiepejl från Svenskt Näringsliv

Gymnasievalet är svårt. Var tredje 20-åring saknar examen. ”Studievägledningen måste fungera bättre och reformtempot öka”, säger Johan Olsson, expert på kompetensförsörjning, Svenskt Näringsliv.

Läs hela artikeln på svensktnaringsliv.se

Ladda ner rapporten Gymnasiepejl som pdf – Gymnasiepejl – Sysselsättning och etablering på de nationella gymnasieprogrammen

2023-03-28T12:58:12+00:002023-03-28|

Snart öppnar höstterminens ansökan för omställningsstudiestödet – tänk på det här

Barn med käpphäst och pappa i mobilsamtal i ett kök

Den 1 april öppnar ansökan för omställningsstudiestöd för höstterminen 2023. CSN förväntar sig ett högt söktryck och rekommenderar alla som tänker söka att titta igenom villkoren och sedan ta kontakt med en omställningsorganisation innan man skickar in sin ansökan.

Mer om villkor och ansökan till omställningsstödet finns på csn.se

2023-03-23T08:22:28+00:002023-03-23|

Flera förändringar föreslås för gymnasieutbildningarna

Matematikämnet ska anpassas så att fler väljer att fördjupa sig, ett nationellt frisör- och stylistprogram ska införas och naturkunskap ska ingå i teknikprogrammet. Det är några av de förslag för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan som regeringen lägger fram i en proposition till riksdagen.

Mer om förändringarna för gymnasieutbildningarna hittar du på regeringen.se

2023-03-21T10:20:02+00:002023-03-21|

Statistiska centralbyråns affischer för skolan

Affischer från Statistiska centralbyrån om hur elever mår i skolan

Tillsammans med barnrättsorganisationen Friends har SCB tagit fram affischer med statistik som berättar om hur elever har det i skolan. Affischerna är tänkta att sättas upp i klassrummen, eller till exempel i korridorer, och har olika teman: trygghet, vänskap och mående i skolan.

De riktar sig till elever på mellan- och högstadiet. I paketet ingår också en affisch som ska sitta i lärarrummet och ett stödmaterial.

Affischer och stödmaterial kan du ladda ner gratis på scb.se

2023-03-16T07:55:04+00:002023-03-16|

Övergång från arbetslöshet till studier ska motverka utanförskap

Nära 1,4 miljoner människor i Sverige bor i utanförskapsområden, som karaktäriseras av att en större andel av befolkningen är arbetslösa, har låg ekonomisk standard och låg utbildningsnivå jämfört med rikssnittet. För att motverka utanförskapet och dess effekter har en utredare fått i uppdrag att föreslå förbättringar av informationsutbytet mellan Arbetsförmedlingen och landets kommuner. Utbytet ska underlätta övergången från arbetslöshet till studier i vuxenutbildning.

Läs mer om övergången från arbetslöshet till studier på regeringen.se

2023-03-15T14:13:26+00:002023-03-15|

Bättre förutsättningar för det kommunala aktivitetsansvaret

Sedan flera år bedriver SKR ett arbete för att fler ungdomar ska fullfölja en gymnasieutbildning. Satsningen syftar till att stödja kommunernas arbete med det kommunala aktivitetsansvaret, KAA. I det här materialet sammanfattas slutsatser om vad som kan göras för att förbättra arbetet med KAA och vilka förutsättningar som behövs för ett välfungerande arbete.

Ladda ner rapporten som pdf: Bättre förutsättningar för det kommunala aktivitetsansvaret

2023-03-15T10:15:53+00:002023-03-15|

Framtidssäkringsindex 2022 – oron på arbetsmarknaden dubbelt så hög som före pandemin

Nästan dubbelt så många som före pandemin upplever sin ställning på arbetsmarknaden som hotad. Bland dem uttrycker många ett behov av att vidareutbilda sig för att kunna behålla jobbet. Samtidigt erbjuds de inte kompetensutveckling i samma utsträckning som de som upplever sig som attraktiva på arbetsmarknaden. Det är några av resultaten från FIX, tankesmedjan Futurions årliga framtidssäkringsindex.

Mer om Framtidssäkringsindex 2022 hittar du på futurion.se

2023-03-14T12:35:15+00:002023-03-14|

Studieförbunden viktiga för deltagare med funktionsnedsättning

Rullstolsburen i möte med tre andra personer

En ny studie från Folkbildningsrådet visar att deltagare med funktionsnedsättning är nöjda med studieförbundens verksamhet. Gemenskapen och möjligheten att utveckla kreativa intressen är särskilt viktigt. I anpassade kurser får deltagarna i större utsträckning sina behov tillgodosedda och kan delta utan begränsningar.

Läs mer om deltagare med funktionsnedsättning i studieförbundens verksamhet på folkbildningsradet.se

2023-03-13T07:37:04+00:002023-03-13|

Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar jobben som gör energiomställningen möjlig

El, kyla, värme och VVS är inte bara viktigt vid byggande och fastighetsförvaltning utan även delar av lösningen på några av våra mest aktuella samhällsutmaningar. I en ny områdesanalys från Myndigheten för yrkeshögskolan beskrivs behovet av kompetens inom installationsbranschen på tre till fem års sikt.

Läs mer om jobben som möjliggör energiomställningen på myh.se

2023-03-10T10:21:51+00:002023-03-10|

Lärares arbete för att tidigt motverka könsbundna utbildnings- och yrkesval

Kvinna med skyddshjälm och arbetskläder

Skolinspektionen genomför nu en kvalitetsgranskning av hur skolor genom undervisning och studie- och yrkesvägledning arbetar i årskurs 4–6 för att vidga elevernas perspektiv på framtida utbildnings- och yrkesval utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Sverige har en starkt könsuppdelad utbildningssektor och arbetsmarknad. Könsstereotypa föreställningar och förhållningssätt till olika ämnen grundläggs i mycket tidig ålder och ökar sedan under grundskoleåren.

Läs mer om granskningen på skolinspektionen.se

2023-03-09T08:05:32+00:002023-03-09|

Vanligaste yrket i riket var Undersköterskor inom hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende

Det vanligaste yrket i riket var Undersköterskor inom hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende där fanns totalt 129 350 anställda, varav 89 procent var kvinnor och 11 procent var män. Det var även det vanligaste yrket för kvinnor. Vanligaste yrket för män var Lager- och terminalpersonal som var det fjärde vanligaste yrket totalt, med 76 procent män och 24 procent kvinnor.

Mer yrkesstatistik hittar du på scb.se

2023-03-09T07:51:38+00:002023-03-09|

Klimatet skapar heta yrken

Person som monterar solceller på ett tak

Omställningen mot ett klimatsmartare elektrifierat samhälle gör att många yrken blir särskilt bra att satsa på. Spana in vår lista och läs på om yrken som gör dig till en kugge i utvecklingen och stärker din jobbframtid.

Laddstolpar för elbilar, vindkraftverk, utbyggnad av elnätet är bara några exempel på prioriterade områden när Sverige elektrifieras för att minska belastningen på klimatet. När infrastrukturen för landets energiförsörjning ska byggas ut, drivas, energieffektiviseras, utvecklas och underhållas så blir jobbchanserna mycket goda inom en rad yrken. I vår lista kan du läsa på om lön, arbetsuppgifter utbildningsvägar och framtidsutsikter inom några av dessa yrken.

Exempel på olika klimatsmarta yrken hittar du på arbetsformedlingen.se

2023-03-09T07:45:21+00:002023-03-09|
Till toppen