Regeringen föreslår stärkt koppling mellan skola och arbetsliv

Kopplingen mellan skola och arbetsliv ska stärkas. Huvudmannen för grundskolan ska ansvara för att praktisk arbetslivsorientering (prao) anordnas under sammanlagt minst tio dagar för alla elever från och med årskurs 8. I specialskolan ska detta gälla från och med årskurs 9. På torsdagens sammanträde beslutade regeringen att överlämna propositionen till riksdagen.

Läs mer på regeringen.se

2017-09-28T11:55:08+00:002017-09-28|

Stora skillnader i gymnasiebehörighet mellan elevgrupper

18 600 elever, motsvarande 17,5 procent av eleverna som gick ut årskurs 9 i våras, blev inte behöriga till gymnasieskolan. Behörigheten har sjunkit med 0,6 procentenheter sedan föregående läsår. Skolverkets nya statistik visar också att det är stora skillnader mellan elevgrupper. Behörigheten bland elever med högutbildade föräldrar är 17 procentenheter högre än bland elever vars föräldrar har kortare utbildning. Behörigheten bland flickor är 7,2 procentenheter högre än bland pojkar.

Läs mer på skolverket.se

2017-09-28T07:43:53+00:002017-09-28|

Satsningar på gymnasieskolan

Högskolebehörighet på yrkesprogrammen, insatser för fler yrkeslärare och en utökad lovskola – det är viktiga delar av regeringens satsningar på gymnasieskolan i höstbudgeten.

I dag är det 35 procent av gymnasieeleverna som inte tar examen inom tre år. Av eleverna som påbörjar sin gymnasieutbildning på ett introduktionsprogram är det knappt en femtedel som nått en gymnasieexamen fem år senare. Regeringens mål är att alla ungdomar ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning. Regeringen vill också att fler ska välja yrkesprogram och att de ska ge behörighet till högskolan. Därför satsar regeringen 162 miljoner kronor 2018 för att stärka gymnasieskolan.

Läs mer på regeringen.se

2017-09-18T10:33:46+00:002017-09-18|

Remiss om utökning av gymnasieskolans yrkesprogram för grundläggande behörighet

Även gymnasieskolans yrkesprogram ska ge grundläggande behörighet till högre utbildning. Förslaget som Utbildningsdepartementet nu skickar ut på remiss innebär att yrkesprogrammen utökas från dagens 2 500 poäng till att omfatta 2 700 eller 2 800 gymnasiepoäng. Den föreslagna ökningen skulle innebära att elevernas möjligheter att läsa kurser som ger grundläggande behörighet till högre utbildning stärks utan att eleverna behöver välja bort yrkeskurser som är centrala för deras utbildning.

I remisspromemorian föreslås även att ett estetiskt ämne ska ingå i alla nationella program i gymnasieskolan. Ämnet ska omfatta 50 gymnasiepoäng. Gymnasiearbetet ska också omfatta 50 gymnasiepoäng, i stället för 100 gymnasiepoäng som i dag.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019 och tillämpas första gången på utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2019.

Läs mer på regeringen.se

2017-09-07T07:32:47+00:002017-09-07|

Gymnasiekonferenser 2017

På SKL:s webbsida kan du nu anmäla dig till årets gymnasiekonferenser som arrangeras i Stockholm, Malmö och Göteborg.

 Hur kan vi tänka för att utveckla gymnasieskolan med utgångspunkt i såväl elevernas som samhällets behov? Vilka förändringar behövs med koppling till digitalisering? Vad är på gång när det gäller lagstiftning och vilka visioner har regeringen?
  • Stockholm: 15-16 november
  • Stockholm: 20-21 november
  • Malmö: 23-24 november
  • Göteborg: 29-30 november

Läs mer om konferensprogram och anmälan på skl.se

2017-09-06T11:40:28+00:002017-09-06|

Kraftig utbyggnad av yrkesutbildning för vuxna

En gymnasieutbildning är i princip ett krav för att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Regeringen vill att fler ska få chansen att skaffa sig en gymnasial yrkesutbildning, komplettera sin gymnasieutbildning eller omskola sig till ett nytt yrke. Regeringen satsar därför ytterligare drygt 400 miljoner kronor 2018 för 7 750 platser inom regionalt yrkesvux. Av dessa är 1 000 platser vikta till yrkesförarutbildning.

Läs mer på regeringen.se

2017-09-06T07:48:49+00:002017-09-06|

Regeringen satsar stort på yrkeshögskolan

Regeringens satsning i budgetpropositionen 2018 på yrkeshögskolan är den största utbyggnaden sedan yrkeshögskolans införande 2009 och innebär att antalet platser kommer öka med ca 45 procent till 2022. Fullt utbyggd omfattar satsningen totalt 920 miljoner kronor vilket motsvarar 14 000 platser inom yrkeshögskolan 2022.

Läs mer på regeringen.se

2017-09-06T07:46:03+00:002017-09-06|

Skolverket publikation:
Studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar

I denna exempelsamling delar 44 skolor och vuxenutbildningar med sig av sina upplägg där lärare, ofta med stöd av studie- och yrkesvägledare, integrerat studie- och yrkesvägledning på olika sätt i sin undervisning. Flertalet av exemplen visar på elevernas ökade förståelse för hur skolarbetet påverkar deras möjligheter till vidare studier och val av yrke och på ökad studiemotivation.

Läs mer på skolverket.se

Ladda ner publikationen som pdf

 

2017-09-01T07:30:52+00:002017-09-01|
Till toppen