Ge fler yrkeselever chans till utlandspraktik

Sveriges gymnasieskolor måste ge fler yrkeselever möjlighet till praktik utomlands. Utlandspraktik ger unga en efterfrågad kompetens, utveckling på ett personligt plan och de blir mer anställningsbara. Det bidrar till att höja yrkesutbildningens kvalitet och attraktionskraft och underlättar för svenska företag att hävda sig globalt, menar Universitets- och högskolerådet, LO och Svenskt Näringsliv.

Läs mer på dagenssamhalle.se

2017-03-03T13:32:05+00:002016-11-30|

”Inför SYV redan i lågstadiet”

Kostsamma skolavhopp och felval bland ungdomar ska minskas med hjälp av stärkt studie- och yrkesvägledning. Syv:aren Karin Bolin vill att syv införs i betydligt tidigare ålder – redan på lågstadiet.

– Det grundar sig i att vi träffar många ungdomar som inte har ägnat en tanke åt framtiden, säger hon.

Läs hela artikeln på skolvarlden.se

2017-03-03T13:32:55+00:002016-11-28|

Bedömning av reell kompetens ska stärkas

Regeringen har beslutat att ge Universitets- och högskolerådet (UHR) ett uppdrag med syfte att skapa en långsiktigt hållbar struktur för universitets och högskolors bedömning av reell kompetens.

– Att bedöma reell kompetens är viktigt för individen men även för hela samhällsbygget. Den som har skaffat sig kompetens inom ett område, till exempel genom ett långt arbetsliv, ska kunna få den kompetensen bedömd på ett bra sätt vid högskolan, säger Helene Hellmark Knutsson.

UHR får i uppdrag att samordna pilotverksamheten för bedömning av reell kompetens som ska påbörjas under 2016 och bedrivas till och med 2018. Därefter ska den struktur som pilotverksamheten resulterar i kunna användas av universitet och högskolor till stöd för verksamheten med bedömning av reell kompetens.

Läs mer på regeringen.se

2017-03-04T06:33:59+00:002016-11-25|

Fler får rätt att läsa in behörighet på komvux

Nu har riksdagen sagt ja till regeringen förslag om att fler vuxna ska få rätt att läsa på komvux, kommunal vuxenutbildning. Regeringens förslag innebär att alla vuxna över 20 år får rätt att gå en utbildning på komvux för att bli behöriga att söka in till högskolor eller yrkeshögskolor. Det här gäller alla som uppfyller kraven för att få delta i komvux på gymnasienivå.

Förslaget innebär att det inte längre krävs en examen från ett yrkesprogram i gymnasieskolan för att få läsa på komvux på gymnasienivå. Har man uppnått grundläggande behörighet till högskolan har man också rätt att läsa på komvux för att uppnå särskild behörighet till högskolan. Det finns heller ingen begränsning i hur många olika behörigheter någon får läsa in.

De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2017.

2017-03-03T13:37:51+00:002016-11-25|

Studerande med lärlingsersättning ökar

Förra läsåret fick 7 800 studerande lärlingsersättning på gymnasiet, det innebär en kraftig ökning jämfört med läsåret före. Högst andel elever får lärlingsersättning i Västerbotten och Västernorrland.

CSN har undersökt hur lärlingsersättningen utvecklats sedan den infördes 1 januari 2014. Sedan införandet har allt fler elever inom gymnasiet påbörjat en lärlingsutbildning.

– Utvecklingen tyder på att lärlingsersättningen har bidragit till att öka attraktionskraften för dessa utbildningar. Antalet studerande med lärlingsersättning har ökat samtidigt som antalet studerande på gymnasiet har minskat, säger Andreas Dahlkvist, utredare vid CSN:s utvärderings- och statistikkontor.

Läs mer på csn.se

2017-03-04T06:37:50+00:002016-11-21|

Myndigheter lever upp till krav på praktikplatser

Myndigheterna har svarat väl mot regeringens krav på praktikplatser till nyanlända och funktionsnedsatta. Det tycker Statskontoret som gjort en enkätundersökning. Bäst är Skogsstyrelsen som tagit emot 150 nyanlända under april till augusti.

Statskontoret tror att det finns goda möjligheter att nå det uppställda målet på 1 000 nyanlända praktikanter per år.

”Det finns en utbredd vilja bland statliga myndigheter att bidra till att uppfylla regeringens mål om att ta emot praktikanter”, kommenterar Statskontorets generaldirektör Ingvar Mattson i ett pressmeddelande.

Läs hela artikeln på publikt.se

2017-03-04T06:34:43+00:002016-11-15|

Högskolekurs – Motverka rasism och främlingsfientlighet

Kursen är ett stöd i förskolans och skolans arbete med att motverka och bemöta rasism och främlingsfientlighet genom kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. Kursen har en verksamhetsnära uppbyggnad och utgår ifrån skolans demokratifrämjande uppdrag. Anmälningstiden löper fram till den 9 december.

Kursen riktar sig till
Lärare i grundskola och gymnasieskola, fritidspersonal i skola och fritidshem, förskollärare, förskolechefer, rektorer, skolhuvudmän, personal i elevhälsa och vägledning/SYV.

Läs mer om kursinnehåll och anmälan på skolverket.se

2017-03-04T06:41:23+00:002016-11-11|

Färre arbetslösa men fler långtidsarbetslösa

Arbetslösheten fortsätter att minska. Samtidigt har allt fler inskrivna arbetslösa varit utan jobb en längre tid. Sedan förra året har antalet långtidsarbetslösa ökat med 2 000 personer, till 146 000.

– Vi ser att utbildning är en nyckel för att komma in på svensk arbetsmarknad. Det är nu ännu viktigare att matcha fler mot utbildning som leder till jobb, i samverkan med kommunerna och utbildningsväsendet, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Läs hela artikeln på arbetsformedlingen.se

2017-03-04T06:41:30+00:002016-11-11|

Utredare föreslår ingen obligatorisk gymnasieskola

Ämnesbetygen ska återinföras och yrkesprogrammen ge grundläggande högskolebehörighet – men gymnasieskolan ska inte vara obligatorisk. Det föreslår regeringens utredare för att få alla unga att fullfölja utbildningen.

”Ingen ungdom ska behöva falla mellan stolarna”, säger utredaren Helén Ängmo.

Läs hela artikeln om gymnasieutredningen på svt.se

Gymnasieutredningen i sin helhet (SOU 2016:77) – En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning 

2017-03-04T06:40:27+00:002016-11-04|
Till toppen