Att vägleda nyanlända vuxna

Utveckla dina kunskaper i karriärplanering för nyanlända vuxna för att underlätta deras väg in i arbetslivet. Skolverkets kurs vänder sig till dig som är studie- och yrkesvägledare eller lärare och arbetar med nyanlända vuxna. Team från samma arbetsplats är välkommna och där kan även rektor kan ingå.

Anmäl dig på skolverket.se.

2023-04-27T10:38:28+00:002023-04-27|

Intresset för lärarutbildningar minskar ytterligare

Artikel från UHR om minskat intresse för lärarutbildningar

För andra året i rad sker en tydlig minskning av intresset för att studera till lärare. Inför hösten minskade antalet sökande med drygt 11 procent. Även inför förra årets höstantagning skedde en minskning med 13 procent till lärarutbildningarna. Också sjuksköterskeutbildningarna har tappat i popularitet med 8 procent.

Läs mer om minskat intresse för lärarutbildningar på uhr.se

2023-04-27T06:00:51+00:002023-04-27|

TIPS FRÅN EUROGUIDANCE – New Scenes for Career Guidance temat för svenskledd konferens

Den 31 maj – 1 juni 2023 anordnar UHR i samarbete med Skolverket och Arbetsförmedlingen en konferens för livslång vägledning under Sveriges ordförandeskap i Europeiska unionens råd.

Mycket har hänt sedan det senaste svenska EU-ordförandeskapet 2009, inte minst när det gäller utbildnings- och arbetsmarknadsområdena. Vi har en snabbt föränderlig arbetsmarknad, till följd av den tekniska utvecklingen och en utbildningsvärld där individen kontinuerligt förväntas lära sig nya färdigheter i ett livslångt perspektiv.

Läs mer om konferensen på uhr.se

2023-04-26T13:31:49+00:002023-04-26|

Att vägleda elever med intellektuell funktionsnedsättning kräver kunskap

Att vara studie- och yrkesvägledare för elever med intellektuell funktionsnedsättning kräver koll på de stödsystem som omgärdar eleven. Trots hinder är det viktigt för många av dessa elever att få möjlighet att pröva ”vanliga” utbildningar.

Antalet elever med intellektuell funktionsnedsättning som söker sig till komvux har under flera år minskat. År 2020 fick Sveriges statliga skolmyndighet Skolverket i uppdrag att undersöka orsaken. I uppdraget ingick också att ta reda på vilket stöd som behövdes i kommunerna i allmänhet, och i synnerhet vad studie- och yrkesvägledarna behövde för att stödja denna målgrupp.
– Det som kom fram tydligast i våra referensgrupper var att man är osäker inför den här elevgruppen. Att man inte har tillräcklig kunskap. Många vet inte vad en IF-diagnos innebär och har heller inte koll på helheten kring de här eleverna. Det är mycket som påverkar deras möjligheter till studier, som handlar om stöd runt omkring, till exempel skolskjuts eller hur man ska finansiera sina studier, säger Klara Borg, undervisningsråd på Skolverket som i samarbete med Mikaela Zelmerlööw har varit ansvarig för regeringsuppdraget.

Läs mer på nvl.org

2023-04-20T12:44:22+00:002023-04-20|

Särskilt stöd i grundskolan sätts fortsatt in för sent

Andelen elever som får särskilt stöd är högst i årskurs nio, vilket innebär att stödet ofta sätts in i slutet av grundskolan. Mönstret har sett likadant ut de senaste åren. Det visar statistik från Skolverket om särskilt stöd i grundskolan läsåret 2022/23.

– Särskilt stöd är en rättighet för elever som annars riskerar att inte nå tillräckliga kunskaper. För att eleven ska få rätt stöd i rätt tid är det viktigt att skolan har rutiner för hur man tidigt uppmärksammar och utreder elevens behov och sätter in det stöd som eleven behöver, säger enhetschef Ulrica Dahlén.

Läs mer om särskilt stöd i grundskolan på skolverket.se

Ladda ner rapporten som pdf – Särskild stöd i grundskolan läsår 2022/2023

2023-04-20T11:19:22+00:002023-04-20|

Vässa dina SYV-kunskaper med Skolverkets kurser

Hösten 2023 erbjuder Skolverket kompetensutveckling inom vägledning för olika skolformer. Kurserna har olika fokusområden och omfattning. Mer om kursinnehåll och anmälan hittar du via länkarna nedan.

Att vägleda nyanlända vuxna
Utveckla dina kunskaper i karriärplanering för nyanlända vuxna för att underlätta deras väg in i arbetslivet. Kursen vänder sig till dig som är studie- och yrkesvägledare eller lärare och arbetar med nyanlända vuxna. Vi välkomnar team från samma arbetsplats där även rektor kan ingå.

Introduktion till karriärlärande
Hur kan våra elever får mer av karriärlärande under sin utbildning? Utveckla dina kunskaper om karriärlärande och hur det kan bidra till elevernas valkompetens. Den här kursen vänder sig till dig som är studie- och yrkesvägledare eller lärare på grund- eller gymnasieskolan. Vi välkomnar team från samma skola där även rektor kan ingå.

Kreativa metoder och verktyg för att underlätta övergångar
En kurs för dig som vill ha konkreta metoder och verktyg för att arbeta med elever som upplever olika svårigheter med att klara och fullfölja skolan. Kursen vänder sig till dig som är studie- och yrkesvägledare.

PATH – vägledning för elever med intellektuell funktionsnedsättning
En kurs för studie- och yrkesvägledare som vill lära sig nya färdigheter och metoder att framtidsplanera med elever som är i behov av förstärkt vägledning. PATH står för Planning Alternative Tomorrows with Hope.

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen
Hur kan vi öka elevernas motivation för skolan och för kommande studie- och yrkesval? Modulen presenterar hur lärare kan vidga elevernas perspektiv på sig själva och på omvärlden och hur man kan integrera och utveckla studie- och yrkesvägledningen i undervisningen.

Studie- och yrkesvägledning och interkultur – om att möta och mötas

Utveckla din kunskap om interkultur och interkulturellt förhållningssätt i studie- och yrkesvägledningen. Kursen är en seminarieserie med föreläsningar, workshops och praktiska övningar som syftar till att öka kunskap om interkultur i studie- och yrkesvägledningen, dela erfarenheter samt bygga nätverk. Denna kurs ersätter kursen Interkulturellt perspektiv i studie- och yrkesvägledning.

Tala om framtiden – om normer i vägledning och undervisning
Hur talar vi om framtiden med en större normmedvetenhet? Kursen erbjuder redskap för att utmana, problematisera och visa på alternativ till traditionella föreställningar om kön, kulturell och social bakgrund som annars riskerar att begränsa elevernas föreställningar och tankar om framtiden.

Validering i praktiken, 7,5 hp HT 2023
Skolverket erbjuder under höstterminen 2023 en uppdragsutbildning vid Linköpings Universitet/Linnéuniversitetet.

2023-04-18T10:00:36+00:002023-04-18|

Regeringen satsar på skolsociala team för att minska långvarig frånvaro i skolan

Elever med hög frånvaro i skolan kan få svårt att klara målen i utbildningen och löper därmed större risk att hamna i utanförskap. För att förbättra tryggheten och studieron i skolan och för att öka elevernas närvaro i skolan satsar regeringen på skolsociala team. För 2023 har 75 miljoner kronor avsatts.

– Vi vet att skolan är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för att förebygga utanförskap, missbruk och ohälsa. För de elever som är borta under en längre tid från skolan, så kallade hemmasittare, kan tidiga insatser från skola och socialtjänst vara avgörande för att bryta en negativ utveckling. Därför är den här satsningen så viktig, säger skolminister Lotta Edholm.

Läs mer om satsningen på skolsociala team på regeringen.se

2023-04-17T07:02:34+00:002023-04-17|

YH-flex är här för att stanna

Våren 2020 gav regeringen Myndigheten för yrkeshögskolan i uppdrag att genomföra en försöksverksamhet med en snabbare och mer flexibel väg till en yrkeshögskoleexamen – YH-flex. Nu är försöksverksamheten avslutad och resultaten har rapporterats till regeringen. Ett flexibelt snabbspår mot examen inom yrkeshögskolan för de som har betydande yrkeserfarenhet eller annat tidigare lärande med sig innebär fördelar från många perspektiv. Därför fattade myndighetens generaldirektör i höstas beslut om att YH-flex ska införas permanent i yrkeshögskolan.

Mer om beslutet att göra YH-flex permanent finns på myh.se

2023-04-14T07:01:25+00:002023-04-14|

Storbank: Så många jobb kommer att automatiseras med artificiell intelligens

Artikel från Ny teknik om hur den artificiella intelligensen kan påverka arbetsmarknaden

Debatten om artificiell intelligens har pågått länge, men har definitivt tagit fart efter lanseringen av Chat GPT. Många har siat om både negativa och positiva effekter av ai-tekniken och nu har även en amerikansk storbank gett sig in i diskussionen.

Financial Times rapporterar att Goldman Sachs, den femte största banken i USA, har studerat vilka konsekvenser de stora framstegen inom artificiell intelligens som gjorts på senare tid kommer att få. Och slutsatsen är att vi, särskilt på arbetsmarknaden, kommer att få uppleva stora förändringar som en följd av tekniken.

Läs mer om AI:s påverkan på arbetsmarknaden på nyteknik.se

2023-04-11T07:36:56+00:002023-04-11|

Glad påsk!

Glad Påsk

Nu är påsklovet här för många och vi på Tremedia vill passa på och önskar er alla en riktigt Glad Påsk!

Efter påsk kommer vi att göra vårt stora pappersutskick för året. Då kommer broschyren om årets nya produkter som vänder sig till dig som ska informera om gymnasieskolan. Redan nu hittar du alla årets nya produkter här på webbplatsen.

Tremedias kontor kommer att ha stängt under påskhelgen och vi åter på kontoret tisdagen den 11 april.

Trevlig helg!

2023-04-04T12:12:35+00:002023-04-04|

27,5 miljoner kronor för ökat stöd till barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Elever med någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) kan löpa större risk att misslyckas i skolan än andra elever. I vårändringsbudgeten för 2023 föreslår regeringen att 27, 5 miljoner satsas på förstärkt stöd och kompetensutveckling för specialpedagogiska insatser. Syftet är att förbättra utbildningen för barn och elever med NPF.

– Många elever som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning får i dag inte det stöd de behöver för att klara skolarbetet. Skolan måste kunna se och möta de här elevernas behov. För att alla barn och elever ska få det stöd de har rätt till föreslår regeringen en satsning för att bland annat fler skolor ska kunna inrätta mindre undervisningsgrupper, för att bättre tillgodose elevers behov av särskilt stöd, säger skolminister Lotta Edholm.

Läs mer om stödet till elever med NPF på regeringen.se

2023-04-04T10:03:09+00:002023-04-04|

Yrkesprogrammens attraktivitet ökar

Worldskills Swedens rapport om Attityder till yrkesprogram

Efter flera års svag nedgång ökar yrkesprogrammens attraktivitet bland åk 9 eleverna igen visar vår undersökning. I jämförelse med tidigare år syns stora ökningar i fråga om att yrkesprogrammen ger en bra utbildning, är ett smart val och ger många valmöjligheter efter gymnasiet

Andelen unga som tycker att ett yrkesprogram är ett smart val inför framtiden ökar, från 64% i fjol till 67% i år. De tycker också att det finns intressanta yrkesutbildningar, närmare 76% tycker att det finns något program som skulle kunna passa dem. På frågan om en yrkesutbildning leder till jobb svarade fyra av fem att detta stämmer.

Läs mer om det ökade intresset för yrkesprogram på worldskills.se

Läs rapporten som pdf – Attityder till yrkesprogram

2023-04-04T09:49:54+00:002023-04-04|
Till toppen