Allt färre unga går klart skolan och det leder till utanförskap. Därför satsar Västra Götalandsregionen över 85 miljoner kronor på en rad olika projekt och aktiviteter för att vända den negativa trenden.
– Detta är en av de absolut viktigaste satsningarna som Västra Götalandsregionen kan göra, säger folkhälsochef Elisabeth Rahmberg.

Läs hela artikeln

Fem problemområden där Västra Götalandsregionen kommer att arbeta för en positiv utveckling

1) Samverkan
Med komplexa problem krävs samverkan mellan flera aktörer. För att undvika friktion och gränskonflikter behövs det fungerande metoder för kommunikation och tillit.

2) Psykisk hälsa
Psykisk ohälsa i barndomen leder till sämre skolresultat och sämre framtidsutsikter i vuxenlivet. Dagens hälsofrämjande insatser når inte alla familjer, barn och unga. Hur fångar vi upp dem?

3) Livsvillkor och levnadsvanor
Hur kan vi hjälpas åt för att i möten med familjer eller barn och unga identifiera riskfaktorer och istället erbjuda sammanhang som utvecklar? Med rätt stöd till barn och föräldrar med svår livssituation kan negativa mönster mellan generationerna brytas.

4) Studiemotivation
Ungdomar som hoppar av upplever ofta skolan som meningslös, eftersom de har svårt att se samband mellan sina studier och framtida mål. Tillsammans kan vi stärka kopplingarna mellan studier och arbetsliv.

5) Migrationsbakgrund
Barn och unga med migrationsbakgrund står inför särskilda utmaningar genom till exempel kortare tid i skolan, trauman eller att de saknar kontaktnät. Genom att möta upp med hälso- och sjukvårdsinsatser och kontakt med näringslivet kan vi visa på framtidsmöjligheter.