Sedan hösten 2015 har en särskild utredare arbetat med uppdraget att kartlägga och analysera den problematiska elevfrånvaron i den obligatoriska skolan. I uppdraget ingick också att förslå hur skolan ska arbeta närvarofrämjande och förebygga elevfrånvaro. Syftet med utredningen var att säkerställa alla elevers rätt till en likvärdig utbildning.

Utredningen har kommit fram till att det finns brister i elevhälsans främjande och förebyggande arbete i stort och inte enbart när det gäller frånvaro som ingår i utredningens uppdrag. Det här gör att utredningen har bedömt att det inte går att lägga förslag utifrån uppdraget och att frågan behöver utredas i ett bredare perspektiv. Motsvarande problematik har utredningen även identifierat när det gäller studie- och yrkesvägledning.

Här är utredningen (pdf-format): Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera