Statistiska Centralbyrån har genomfört enkät bland gymnasiets avgångselever som visa att sex av tio elever i gymnasieskolans årskurs 3 planerar att inom tre år påbörja en högskoleutbildning. Bland kvinnorna är det omkring 65 procent som planerar att läsa vidare jämfört med runt 55 procent av männen.

Intresset för att studera vidare har varit ungefär detsamma sedan läsåret 2003/04. Andelen män med studieplaner ökade dock mellan läsåren 2013/14 och 2015/16, vilket gör att skillnaden mellan kvinnor och män ser ut att ha minskat något.

I SCB:s temarapport om gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2015/16 så finns mycket att läsa kring ungdomarnas tankar kring vad de vill läsa och varför, var de vill bo, vad studierna ska leda till, om utlandsstudier och om att kombinera studier med arbete.

Läs mer på SCB: webbplats

Läs temarapporten här – Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2015/2016