Nyheter om vägledning

Framtidsinriktad kompetens sökes

2017-03-24|0 Comments

ARBETSMARKNAD Drönarledare, GIS-designer, rymdturistpilot, robotutbildare. Svensk arbetsmarknad står inför en dramatisk förändring med nya jobb som vi ännu inte ens vet namnen på. Orsaken är digitaliseringen som ersätter jobb som tidigare bara människor kunnat utföra. Vilka yrken försvinner och vilka kommer till?

Det har Stefan Fölster, Reforminstitutet, granskat och analyserat i en ny bok, ”Framtidens jobb”. Svenskt Näringsliv bjöd in honom att tala om detta vid ett möte i Malmö som samlade företagare och skolföreträdare.

Läs mer på www.svensktnaringsliv.se

Ladda ner Stefan Fölster presentation: ”Framtidens jobb”

Vägledning på en föränderlig arbetsmarknad

2017-03-24|0 Comments

Här kan ni se ett inspelat seminarium från den 15 mars om vägledningens betydelse för karriärutveckling, omställning och livslångt lärande på en föränderlig arbetsmarknad. Arrangör för detta seminarium var TCO.

På en arbetsmarknad i snabb förändring räcker det inte att utbilda sig enbart i början av sin karriär utan det är nödvändigt att fylla på med ny kunskap och nya färdigheter genom hela arbetslivet för att matcha och möta arbetsmarknadens behov.

Studie- och yrkesvägledning utgör i det sammanhanget en nyckelfunktion och efterfrågan är stor. Hur stärker vi befintliga vägledningsresurser och hur säkrar vi en bred och kontinuerlig tillgång till kvalificerad vägledning genom hela arbetslivet för olika grupper? På vilket sätt kan kvaliteten i vägledningen främjas? Hur kan olika aktörer och intressenter bidra i det avseendet? Är det dags att komplettera regeringens kunskapslyft med ett vägledningslyft?

Ni kan se seminariet på tco.se

Webbinarie om Språkintroduktion

2017-03-24|0 Comments

Den 6 april kl 09.00-10.00 bjuder Skolinspektionen in till ett kostnadsfritt webbinarie om språkintroduktion i gymnasieskolan.
Under webbinariet får du veta mer om Skolinspektionens nya granskning om språkintroduktion i gymnasieskolan och har möjlighet att ställa frågor till expertpanelen.

Läs mer på skolinspektionen.se

Branschskolor ska ge ökade möjligheter till yrkesutbildning i hela landet

2017-03-23|0 Comments

Intresset för yrkesutbildningar har minskat och vi riskerar en framtida brist på kompetent personal i många branscher. Nu skapas bättre möjligheter att erbjuda yrkesutbildningar på fler platser i landet. Det föreslås i en proposition som regeringen i dag har beslutat.

Läs mer på regeringen.se

Huvudmän skyldig att erbjuda lovskola

2017-03-23|0 Comments

Regeringen har i dag beslutat om en proposition som innebär en skyldighet för huvudmän att erbjuda lovskola till vissa elever i grundskolans årskurs 8 och 9. – Behörighet till gymnasiet är den viktigaste biljetten in i framtiden. Alla barn ska ha möjligheter att nå de kunskaper man behöver för livet. Därför är det viktigt att alla elever som efter åttan och nian behöver det får möjligheten till extra skoltid på loven, säger Gustav Fridolin.

Bestämmelserna kommer börja gälla från 1 augusti 2017

Läs mer på regeringen.se

Skolverket utsattes för it-attack

2017-03-22|0 Comments

Skolverket utsattes för överbelastningsattacker samtidigt som de nationella proven läckte.

Skolverket utsattes för två överbelastningsattacker samtidigt som myndigheten hanterade att nationella prov läckt ut. Det har nu polisanmälts och Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap har informerats.

Läs mer och lyssna på sverigesradio.se

Nytt rekryterande studiestartstöd

2017-03-21|0 Comments

Personer med kort utbildning löper betydligt högre risk för arbetslöshet än personer med högre utbildning. En särskild utmaning är därför att rusta den stora grupp vuxna som inte är etablerade på arbetsmarknaden med utbildning. För att förbättra denna grupps anställningsbarhet, förbättra kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden och underlätta matchningen till jobb föreslår regeringen ett studiestartsstöd.

Läs mer på regeringen.se

Propositionen Studiestartsstöd – ett nytt rekryterande studiestöd(pdf)

Förslag till nytt system för tillträde till högskolan

2017-03-17|0 Comments

Tillträdesutredningen föreslog den 15 mars flera förändringar i tillträdesbestämmelserna och vill göra tillträdessystemet enklare och mer överblickbart. Vägledande principer för förslaget har varit enkelhet, att tillträdet ska värnas, att flera vägar in ger fler chanser och att det ska finnas incitament för att tillträdet blir en strategisk lärosätesfråga.

Tillträdesutredningens seminarium

Utredningens bedömning av vad som behöver göras

Utredningen har i sina överväganden kommit fram till att förändringar i tillträdesbestämmelserna bör kunna göras inom de befintliga ramarna för vårt nuvarande system.

Utredningen anser att den viktigaste åtgärden är att rensa systemet från sådant som gör dagens system komplicerat och oöverblickbart. Att göra systemet enklare och mer överblickbart är ett mål. Därför har också en högre grad av enkelhet varit en styrande princip då olika avvägningar har behövt göras. Sådant som inte direkt fyller någon funktion för tillträdet till högskoleutbildning bör tas bort.

Bestämmelserna måste utformas så att de kan hantera olika grupper av sökande med olika slags meriter. Det behövs även tydligare och enklare vägar in i högskolan för personer som inte har en traditionell studiebakgrund. För att undvika att vi får ett system som behöver lappas och lagas för att kunna hantera olika grupper av sökande och meriter, förändringar i vår omvärld m.m., behöver vi ett system som inte är alltför statiskt utan kan hantera förändrade förutsättningar och nya grupper framöver. Det ökar möjligheterna att göra systemet mer hållbart över tid. Vägledande principer för förslaget har således varit enkelhet, att tillträdet ska värnas, att flera vägar in ger fler chanser och att det ska finnas incitament för att tillträdet blir en strategisk lärosätesfråga.

Utredningens förslag

Utredningen föreslår att de nya tillträdesbestämmelser i huvudsak träder i kraft den 1 januari 2022 och gäller för utbildning som påbörjas efter den 31 juli 2022.

Utredningen anser att det är viktigt att tillträdesbestämmelserna utvärderas och följs upp. UHR bör få i uppdrag att utvärdera de nya tillträdesbestämmelserna i samband med att de införs och under en period framåt. I en sådan utvärdering bör det ingå att utvärdera effekter, bland annat för universitet och högskolor, gymnasieskolan, den kommunala vuxenutbildningen och de sökande. Myndigheten bör också ha i uppdrag att kontinuerligt följa upp olika delar av bestämmelserna.

Ladda ner ”Tillträde för nybörjare – ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning”

Se Tillträdesutredningens slutseminarium (video), TCO-konferensen

 

Skolverkets insatser för en förbättrad studie- och yrkesvägledning

2017-03-16|0 Comments

Sedan 2013 har Skolverket haft ett regeringsuppdrag att genomföra olika insatser för att stärka och utveckla studie- och yrkesvägledningen i skolan. De har nu sammanställt en redovisning som  beskriver vad Skolverket har gjort under 2016 inom uppdraget att genomföra insatser för att förbättra kvaliteten i studie- och yrkesvägledningen samt en kort beskrivning av vilka insatser som planeras.

Läs redovisningen som pdf här – Redovisning av uppdrag om att genomföra fortbildningsinsatser för att förbättra kvaliteten inom studie- och yrkesvägledningen

Vuxenutbildningen ses över

2017-03-16|0 Comments

Reglerna kring den kommunala vuxenutbildningen, komvux, ska ses över och regeringen har låtit uppdraget gå till Roger Mörtvik, med bakgrund som bland annat statssekreterare i utbildningsdepartementet.

Läs mer på svt.se

Läs fler nyheter
Prenumerera på E-nytt

Tremedias idé – ett material fritt från reklam

Tremedias idé är att på olika sätt publicera informationsmaterial inom utbildningsområdet. Vi vill främja en genusmedveten studie- och yrkesvägledning och visa på ett mångkulturellt samhälle. Tremedia vill erbjuda informationsmaterial som präglas av saklighet och är helt fritt från reklam. Vi vill på så sätt stärka och hjälpa landets vägledare i deras dagliga arbete samt bidra till att elever på ett mer överskådligt sätt kan orientera sig i utbildningsvärlden. Tremedia strävar också efter att stärka vägledarnas möjligheter att utvecklas professionellt.

Hos Tremedia – i blickfånget

Jobbkort

Jobbkort innehåller fotografier på människor inom vitt skilda arbetsområden. På de flesta fotografierna utför personerna en för arbetet ”typisk” arbetsuppgift. Vissa kort innehåller symboler/verktyg eller annat som på ett tydligt sätt representerar arbetet.

Affischer

Det finns fyra affischer för alla som jobbar med vägledning. Tanken är att affischerna ska fungera som stöd för den vägledning som ges inom olika skolformer men även för vägledningsverksamheter utanför skolan.

Vägledarens val

Här går Leif djupare in i ämnet och tar med ett nytt grepp sig an frågan ”Vad händer i vägledaren under vägledningsprocessen?”. Genom att använda sig av beskrivande samtal/dialoger mellan sig själv och fingerade sökande vill Leif på ett tydligt sätt peka på vad som händer i vägledarens ”svarta låda” och vad som de facto händer i en vägledningssituation.