Nyheter om vägledning

Studievägledning med utgångspunkt: elever i behov av särskilt stöd

2017-10-19|0 Comments

Tematräff med workshop kring olika stödformer och information gällande studie och yrkesvägledning med inriktning elever i behov av särskilt stöd (Specialpedagogiskt stöd).

Tematräffen riktar sig till Studie- och yrkesvägledare, specialpedagoger och pedagoger.

Tid och plats
Den 15 november kl. 14.00-17.00 – Specialpedagogiska skolmyndigheten, Kruthusgatan 17, Göteborg

Läs mer om program och anmälan på spsm.se

Klyftan mellan bra och dåliga skolor ökar

2017-10-19|0 Comments

Nästan var femte elev som gick ut nian i våras var inte behörig till gymnasiet. Flera skolor med dåliga studieresultat har under de senaste åren lagts ned.

Läs mer på svt.se

Vikten av att bli sedd, hörd och bekräftad

2017-10-17|0 Comments

Personer som inte fullföljer gymnasiet har betydligt sämre chanser att få ett bra liv. Forskning visar att risken är större för dem att drabbas av arbetslöshet, utanförskap, försämrad hälsa och psykisk ohälsa. Därför utvecklar projektet #jagmed metoder för att få fler unga att avsluta och lyckas med sina gymnasiestudier.

Läs mer på regionorebrolan.se

Webbinarium om gymnasiets yrkesprogram

2017-10-17|0 Comments

Den 9 november kl 9.00-10.00 kan du delta i Skolinspektionens webbinarium och ställa frågor till expertpanelen i deras chattfunktion.
Skolinspektionen har granskat hur 34 gymnasieskolor arbetar med att skapa helhet och sammanhang för eleverna på yrkesprogrammen.

Resultaten visar att samverkan mellan lärare inte är ett etablerat arbetssätt. Samarbete mellan yrkeslärare och lärare i gymnasiegemensamma ämnen är oftast lärarberoende och därför sårbart för förändringar. Vidare framkommer att undervisningen sällan utgår från examensmålen och att det finns ett flertal organisatoriska hinder som försvårar möjligheter till samarbete över ämnes- och kursgränserna. En slutsats som kan dras är att rektorer i högre grad behöver styra verksamheten mot lärares samverkan.

Läs mer om webbinariet på skolinspektionen.se

Här kan du läsa rapporten – Helhet i utbildningen på gymnasiets yrkesprogram

Betala det som behövande elever kostar

2017-10-17|0 Comments

Hur kan 18 600 elever få lämna grundskolan utan att vara behöriga till gymnasiet? Politikerna måste börja prata med lärare och rektorer, ta reda på vad som behövs på varje skolenhet och ge resurser utifrån elevernas förutsättningar. En del elevers skolgång kostar helt enkelt mer, skriver Eva Myrehed-Karlsson, tidigare skolledare.

Läs debattartikeln på lararnastidning.se

Skolverkets redovisning av kommunernas aktivitetsansvar 2016

2017-10-12|0 Comments

Skolverket publicerar för första gången statistik över kommunernas rapportering avseende det kommunala aktivitetsansvaret.

Ungdomarna inom det kommunala aktivitetsansvaret utmärker sig på flera sätt. Bland annat hade deras föräldrar lägre utbildningsnivå jämfört med föräldrarna till samtliga ungdomar i samma ålder. En större andel av ungdomarna var nyinvandrade, jämfört med samtliga ungdomar. Det var vanligare att män omfattades av aktivitetsansvaret än kvinnor.

Se redovisningen på skolverket.se >>

Skolverkets digitala vecka – Passa på att fördjupa dig

2017-10-12|0 Comments

Ta chansen att fördjupa dig i digital kompetens under den 16-20 oktober. Skolverket bjuder på spännande samtal och tips på nyttiga resurser.

Digital kompetens har skrivits tydligare in i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner. Under den här temaveckan kommer vi att berätta om varför och vad i styrdokumenten som har ändrats och vad digital kompetens är. Det handlar om att

  • kunna förstå hur digitaliseringen påverkar samhället och individen
  • kunna använda och förstå digitala verktyg och medier
  • ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik
  • kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik

Du kommer att få ta del av nytt material varje dag under veckan!

Besök Skolverkets digitala vecka här >>

Riksväljaren på tryck!

2017-10-11|0 Comments

Riksväljaren >> Beställ nu!Nu är Riksväljaren lämnad på tryck och beräknas skickas från Borås den 19 oktober.

Vill du ha kolla på vad som verkligen gäller?
I Riksväljaren finns alla svaren för vad som gäller för:
– Riksrekryterande utbildningar
– Fristående gymnasieskolor
– International Baccalaureate
– Spetsutbildningarna
– Riksrekryterande idrottsgymnasier + en förteckning över de nationellt godkända idrottsutbildningarna.

Än är det inte för sent att beställa!
Beställ idag så levererar vi den 19 oktober.

Mejla din order till [email protected] eller beställ i webbutiken >>

Läs mer om Riksväljaren >>

UHR bedömer utländsk yrkesutbildning för den som ska söka arbete

2017-10-10|0 Comments

Tidigare har gymnasieutbildningar bara bedömts om de har gett tillträde till högskolestudier. Nu bedömer UHR även gymnasial yrkesutbildning där syftet är att söka arbete och inte att studera vidare.

Läs mer på uhr.se

Konferens: En högskola fri från studentfusk

2017-10-06|0 Comments

På konferensen ”En högskola fri från studentfusk” ska vi diskutera erfarenheter av när personer försökt vilseleda vid examination, antagning, högskoleprov, tillgodoräknande och bedömning av utbildning.

Läs mer om program och anmälan på uhr.se

Samtal om framtiden – vägledning av nyanlända

2017-10-06|0 Comments

Studie- och yrkesvägledningssamtal med nyanlända elever kan innehålla utmaningar, som skiljer sig från de i samtal med andra elever. I tre artiklar resonerar Åsa Sundelin kring samtalsmetodiska ideal, frågor om lärande, samt om språkliga asymmetrier. Materialet ger stöd för kollegiala samtal, samt för reflektioner i det dagliga, konkreta arbetet med vägledning.

Läs mer på skolverket.se

Konferens: Alla unga kan jobba eller studera

2017-10-06|0 Comments

Vad kan vi lära av projekt inom Europeiska socialfonden? Konferensen är ett arrangemang i samarbete mellan SKL, Plug-in, Region Västerbotten,
Europeiska Socialfonden och Temagruppen unga i arbetslivet.

Läs mer om anmälan på skl.se

Redovisning av kommunernas aktivitetsansvar 2016

2017-10-06|0 Comments

Skolverket publicerar för första gången statistik över kommunernas rapportering avseende det kommunala aktivitetsansvaret. Under 2016 omfattade aktivitetsansvaret 115 200 ungdomar, enligt kommunernas rapportering. Av de rapporterade ungdomarna erbjöds 21 600 minst en åtgärd, vilket motsvarar 19 procent. 4 500 ungdomar tackade nej till den första åtgärden.

Läs mer på skolverket.se

Så kan SYV stärka sin roll i undervisningen

2017-10-03|0 Comments

Här är satsningen som ska stärka studie- och yrkesvägledningen i landets skolor.
”Utbildningspaketet skola-arbetsliv” ska leda till att vägledningen blir en naturlig del i undervisningen när lärare, skolledare och syv samarbetar.
– Det ger möjligheten till att på sikt öka elevernas motivation, säger syvaren Pernilla Danielsson.

Läs mer på skolvarlden.se

Regeringen föreslår stärkt koppling mellan skola och arbetsliv

2017-09-28|0 Comments

Kopplingen mellan skola och arbetsliv ska stärkas. Huvudmannen för grundskolan ska ansvara för att praktisk arbetslivsorientering (prao) anordnas under sammanlagt minst tio dagar för alla elever från och med årskurs 8. I specialskolan ska detta gälla från och med årskurs 9. På torsdagens sammanträde beslutade regeringen att överlämna propositionen till riksdagen.

Läs mer på regeringen.se

Stora skillnader i gymnasiebehörighet mellan elevgrupper

2017-09-28|0 Comments

18 600 elever, motsvarande 17,5 procent av eleverna som gick ut årskurs 9 i våras, blev inte behöriga till gymnasieskolan. Behörigheten har sjunkit med 0,6 procentenheter sedan föregående läsår. Skolverkets nya statistik visar också att det är stora skillnader mellan elevgrupper. Behörigheten bland elever med högutbildade föräldrar är 17 procentenheter högre än bland elever vars föräldrar har kortare utbildning. Behörigheten bland flickor är 7,2 procentenheter högre än bland pojkar.

Läs mer på skolverket.se

Fåtal kurser gör att många missar gymnasieexamen

2017-09-26|0 Comments

Underkända betyg i ett fåtal kurser gör att nästan 7 000 elever varje år går ut gymnasieskolan utan examen. De vanligaste ämnena som dessa elever får underkänt i är svenska och matematik. Många klarar heller inte gymnasiearbetet. Det visar Skolverkets undersökning.

Läs mer på skolverket.se

Ladda ner rapporten(pdf) – Nära examen

Råd och vägledning för arbetet med kommunernas aktivitetsansvar

2017-09-21|0 Comments

Skolverket har tagit fram ett webbstöd som syftar till att stärka likvärdighet och kvalitet i kommunernas aktivitetsansvar. Stödet utgår från de allmänna råden och stödet kommer utökas efterhand.

Läs mer på skolverket.se

Regeringen vill höja studiebidraget på gymnasiet

2017-09-21|0 Comments

Regeringen föreslår en höjning av studiebidraget för gymnasieelever med 200 kronor i månaden. En höjning av bidragsdelen i studiemedlet föreslås också – med cirka 300 kronor i månaden.

Läs mer på csn.se

Satsningar på gymnasieskolan

2017-09-18|0 Comments

Högskolebehörighet på yrkesprogrammen, insatser för fler yrkeslärare och en utökad lovskola – det är viktiga delar av regeringens satsningar på gymnasieskolan i höstbudgeten.

I dag är det 35 procent av gymnasieeleverna som inte tar examen inom tre år. Av eleverna som påbörjar sin gymnasieutbildning på ett introduktionsprogram är det knappt en femtedel som nått en gymnasieexamen fem år senare. Regeringens mål är att alla ungdomar ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning. Regeringen vill också att fler ska välja yrkesprogram och att de ska ge behörighet till högskolan. Därför satsar regeringen 162 miljoner kronor 2018 för att stärka gymnasieskolan.

Läs mer på regeringen.se

Större andel gymnasieelever tar examen

2017-09-15|0 Comments

Andelen gymnasieelever som tar examen ökar. Men en stor grupp hoppar av eller når inte målen. Inkluderande lärmiljöer kan vara ett sätt att få fler unga att fullfölja utbildningen.

Läs mer på skl.se

Snabbtitt i ”Choice & Brainy möter framtiden”

2017-09-12|0 Comments

Ta en minut och snabbtitta i nya boken ”Choice & Brainy möter framtiden”.

Läs mer >>
Mejla din beställning till [email protected]

Nu är Choice och Brainy här!

2017-09-12|0 Comments

Boken ”Choice & Brainy möter framtiden” är här! Boken med tillhörande handledning ska redan ha nått alla som har beställt. Har du beställt och saknar leverans så kontakta oss.

Läs mer om Choice & Brainy >>

Vill du beställa?
Mejla din beställning till [email protected]

35 000 elever misslyckas varje år med skolan

2017-09-12|0 Comments

Var tredje elev misslyckas i skolan. Fortsätter utvecklingen har den svenska skolan slagit ut en halv miljon ungdomar fram till år 2029, skriver Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund.

Läs hela debattartikeln på gp.se

Remiss om utökning av gymnasieskolans yrkesprogram för grundläggande behörighet

2017-09-07|0 Comments

Även gymnasieskolans yrkesprogram ska ge grundläggande behörighet till högre utbildning. Förslaget som Utbildningsdepartementet nu skickar ut på remiss innebär att yrkesprogrammen utökas från dagens 2 500 poäng till att omfatta 2 700 eller 2 800 gymnasiepoäng. Den föreslagna ökningen skulle innebära att elevernas möjligheter att läsa kurser som ger grundläggande behörighet till högre utbildning stärks utan att eleverna behöver välja bort yrkeskurser som är centrala för deras utbildning.

I remisspromemorian föreslås även att ett estetiskt ämne ska ingå i alla nationella program i gymnasieskolan. Ämnet ska omfatta 50 gymnasiepoäng. Gymnasiearbetet ska också omfatta 50 gymnasiepoäng, i stället för 100 gymnasiepoäng som i dag.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019 och tillämpas första gången på utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2019.

Läs mer på regeringen.se

Läs fler nyheter
Prenumerera på E-nytt

Tremedias idé – ett material fritt från reklam

Tremedias idé är att på olika sätt publicera informationsmaterial inom utbildningsområdet. Vi vill främja en genusmedveten studie- och yrkesvägledning och visa på ett mångkulturellt samhälle. Tremedia vill erbjuda informationsmaterial som präglas av saklighet och är helt fritt från reklam. Vi vill på så sätt stärka och hjälpa landets vägledare i deras dagliga arbete samt bidra till att elever på ett mer överskådligt sätt kan orientera sig i utbildningsvärlden. Tremedia strävar också efter att stärka vägledarnas möjligheter att utvecklas professionellt.

Hos Tremedia – i blickfånget

Jobbkort

Jobbkort innehåller fotografier på människor inom vitt skilda arbetsområden. På de flesta fotografierna utför personerna en för arbetet ”typisk” arbetsuppgift. Vissa kort innehåller symboler/verktyg eller annat som på ett tydligt sätt representerar arbetet.

Affischer

Det finns fyra affischer för alla som jobbar med vägledning. Tanken är att affischerna ska fungera som stöd för den vägledning som ges inom olika skolformer men även för vägledningsverksamheter utanför skolan.

Vägledarens val

Här går Leif djupare in i ämnet och tar med ett nytt grepp sig an frågan ”Vad händer i vägledaren under vägledningsprocessen?”. Genom att använda sig av beskrivande samtal/dialoger mellan sig själv och fingerade sökande vill Leif på ett tydligt sätt peka på vad som händer i vägledarens ”svarta låda” och vad som de facto händer i en vägledningssituation.